Odnawialne źródła energii w Tychach – zmiana terminu ogłoszenia ostatecznej listy grantobiorców.

 


Wydłużeniu ulega termin ogłoszenia ostatecznej listy potencjalnych Grantobiorców z 5 na 20 marca 2018 r.

W związku z trwającą weryfikacją techniczną, złożonych przez mieszkańców, projektów koncepcyjno-technicznych oraz licznymi zmianami, które zobligowane są wprowadzić firmy projektowe, przygotowujące w Państwa imieniu przedmiotowe dokumenty wydłużeniu ulega termin ogłoszenia ostatecznej listy potencjalnych Grantobiorców z 5 na 20 marca 2018 r. W celu usprawnienia procesu sprawdzania dokumentacji operator projektu zgłasza błędy lub braki w projektach bezpośrednio do firm projektowych. Firmy te zostaną zobligowane do dostarczenia Państwu i do Urzędu Miasta oryginałów ostatecznych wersji dokumentacji. Dodatkowo na liście ogłoszonej 20 marca br. zostaną wskazane lokalizacje, dla których korygowano dokumentacje. Uprzejmie prosimy, o dopilnowanie we własnym zakresie, aby dokumentacja została Państwu dostarczona w ostatecznej wersji do 31 marca br.

Powyższe zmiany są możliwe z uwagi na wydłużenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego terminu trwania naboru dla konkursu grantowego z 26 marca 2018 r. do 29 maja 2018 r. 

Zmianie uległ również termin rozstrzygnięcia naboru z września 2018 r. na listopad 2018 r.

Wśród dofinansowywanych źródeł energii są solary, fotowoltaika, kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne.

Realizacja projektu przyczyniłaby się także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Planowany poziom dofinansowania na budowę oraz montaż instalacji OZE wynosić będzie aż do 95 % kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać:
• w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, VIII piętro, pok. 801 i pok. 806,
• w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Tychy, IX piętro, pok. 907 i 908,
• telefonicznie: 32 776 38 31, 32 776 39 07, 32 776 39 08
• na stronie internetowej: www.umtychy.pl/niskaemisja.

Realizacja zaplanowanego przedsięwzięcia będzie możliwa w przypadku pozyskania przez gminę dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania
4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs grantowy.

Załączniki :


Źródło : http://umtychy.pl/