Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – ważne informacje i terminy.

 


Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe odbędą się 15 października 2023 roku. W wyborach mogą wziąć udział obywatele polscy, którzy ukończyli 18 rok życia, osoby, nie zostały pozbawione praw publicznych i nie zostały ubezwłasnowolnione. Głosowanie odbędzie się w godzinach 7.00 – 21.00. Sprawdź najważniejsze informacje.

Osoby, które mieszkają w Tychach, ale nie są tu zameldowane na pobyt stały, a także wszyscy, którzy tego dnia wyjeżdżają do innej miejscowości lub do innego kraju, też mogą wziąć w nich udział. Wystarczy pamiętać o kilku ważnych krokach.

Każdy, kto mieszka w Tychach ale nie jest tu zameldowany (lub zameldowany jedynie na pobyt czasowy) – i  chce oddać swój głos w naszym mieście –  powinien:

  • dopisać się do spisu wyborców (wniosek o zmianę miejsca głosowania),

lub

  • pobrać w urzędzie gminy zaświadczenie o prawie do głosowania.

ZMIANA MIEJSCA GŁOSOWANIA – WYBORY PARLAMENTARNE 2023

Osoba, która w dniu wyborów będzie przebywać w innym miejscu, niż adres zameldowania na pobyt stały lub adres stałego zamieszkania, może:

  • złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w terminie do 12 października za pomocą usługi online dostępnej na stronie internetowej gov.pl>>
  • złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w terminie do 12 października w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Tychach na stanowiskach 6 lub 7 Biura Obsługi Klienta lub w pokojach 504 i 505 na V piętrze Urzędu.

Zachęcamy do dopisania się do spisu możliwie najszybciej i nieodkładania tego na ostatnią chwilę.

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Zaświadczenie o prawie do głosowania można uzyskać w dowolnym urzędzie gminy w Polsce. Upoważnia ono do udziału w głosowaniu w dowolnym obwodzie na terenie kraju i za granicą.

Zaświadczenie można odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W dokumencie wskazuje się imię  i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 12 października w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Tychach na stanowiskach 6 lub 7 Biura Obsługi Klienta lub w pokojach 504 i 505 na V piętrze Urzędu.

Im szybciej ktoś zgłosi się po takie zaświadczenie, tym większa szansa, że uniknie czekania w kolejce w urzędzie.

Ważne: należy zwrócić uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego np. zgubienia lub zniszczenia nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego. Nie będzie też można wziąć udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia może również złożyć osoba, która nie jest nigdzie zameldowana na pobyt stały, nie ma decyzji o wpisaniu do Centralnego Rejestru Wyborców ani nie dopisała się jednorazowo do spisu na wybory zarządzone na 15 października (na zaświadczeniu w miejscu zamieszkania pozostanie puste pole).

W związku z zarządzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu wyborów parlamentarnych wyborcy składają jeden wniosek dotyczący wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 15 października 2023 r., ale sporządzone dokumenty (np. zaświadczenie o prawie do głosowania) mają zastosowanie również do referendum.

UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – WYBORY PARLAMENTARNE 2023

Osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub najpóźniej w dniu wyborów skończą 60 lat mogą:

  • udzielić innej osobie pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu. W tym celu należy złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w terminie do 6 października br. Wydziale Spraw Obywatelskich Urzedu Miasta w Tychach na V piętrze w pokoju 504.
  • głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do dnia 2 października 2023 r. Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, mailowo (katowice@kbw.gov.pl) lub za pomocą platformy ePUAP.

Głosowanie korespondencyjne możliwe jest tylko w kraju.

SPRAWDŹ SWOJE DANE

Pojawiła się usługa, która umożliwia wyborcy sprawdzenie, jakie jego dane są gromadzone w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz jaki numer i adres ma obwodowa komisja wyborcza, w której będzie głosował. Usługa jest dostępna po zalogowaniu się do aplikacji webowej mObywatel (Twoje dane -> Centralny Rejestr Wyborców).

ADRESY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Wyszukiwarka ulic wraz z wykazem obwodowych komisji wyborczych dla Tychów znajduje się na stronie wybory.gov.pl. Uzyskasz tam informacje dotyczące numerów okręgów, obwodów, siedzib komisji oraz czy lokal przystosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Oficjalna strona wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023  


Źródło : https://umtychy.pl/