Praca dla Młodych – nabór wniosków.

 


Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Tychach od dnia 10 lipca 2017 r., na bieżąco, do momentu wyczerpania dostępnego limitu środków finansowych przyjmuje wnioski na instrument rynku pracy – refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.
INSTRUMENT WSPIERAJĄCY ZATRUDNIENIE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

Pracodawca lub przedsiębiorca na podstawie zawartej z urzędem pracy umowy może otrzymać przez okres 12 miesięcy refundację 90% kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, nie więcej jednak niż kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

  • pracodawca lub przedsiębiorca zainteresowany refundacją, składa wniosek w wybranym urzędzie pracy, na podstawie wniosku zawierana jest umowa oraz kierowana jest do pracy osoba bezrobotna w wieku poniżej 30 roku życia
  • pracodawca lub przedsiębiorca w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, nie mógł zmniejszyć zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy[1]
  • pracodawca lub przedsiębiorca nie może zalegać z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych
  • pracodawca lub przedsiębiorca zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja (tj. 12 m-cy) oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji (niewywiązanie się z tego warunku powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc)
  • refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Zgodnie z art. 104c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.


[1] przyczyny dotyczące zakładu pracy:
a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,
d) rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Załączniki :
Wniosek o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
Zgłoszenie oferty pracy
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Źródło : http://tychy.praca.gov.pl/