Konsultacje społeczne w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedli H i Ł.

 


Od 26 marca do 24 kwietnia trwają konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedli H i Ł pomiędzy ulicami: Stoczniowców’70, Harcerską, Żwakowską, al. Bielską oraz Parkiem Jaworek w Tychach.

Konsultacje społeczne prowadzone będą od 26 marca br. do 24 kwietnia br. w formie:

  1. zbierania uwag do projektu dokumentu. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Tychy od 26 marca br. do 24 kwietnia br. z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz adresu poczty elektronicznej, o ile składający wniosek taki posiada, wraz ze wskazaniem, czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej uwagą, na piśmie w postaci:
  • papierowej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
  • elektronicznej – za pomocą:
  1. elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP: /UMTychy/skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym ,
  2. poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl .
  3. spotkania otwartego, które odbędzie się 4 kwietnia br. o godzinie 16:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu i zadawanie pytań.
  4. dyżurów projektanta w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy w godzinach pracy Urzędu od 26 marca br. do 24 kwietnia br.

Formularz do składania uwag oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

Link do zdalnej dyskusji zostanie udostępniony w dniu spotkania otwartego w powyższej zakładce.

Wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Tychy i uzasadnieniem zostanie zawarty w raporcie podsumowującym przebieg konsultacji społecznych, przedstawianym Radzie Miasta Tychy wraz z projektem Uchwały. Ostateczne rozstrzygnięcie uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Tychy pozostanie w gestii Rady Miasta Tychy, przed przystąpieniem do głosowania nad przyjęciem Uchwały.


Źródło : https://umtychy.pl/