Rekrutacja do oddziałów klas IV sportowych oraz oddziałów klas VII dwujęzycznych w tyskich szkołach.

 


Od 19 lutego 2024 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do oddziałów klas IV sportowych oraz oddziałów klas VII dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych w Tychach na rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacja do oddziałów klas IV sportowych prowadzona będzie w:

  • Szkole Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły (piłka nożna chłopców),
  • Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika (pływanie dziewcząt i chłopców, siatkówka dziewcząt, koszykówka chłopców),
  • Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy (hokej/unihokej dziewcząt i chłopców).

Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów:

  • których stan zdrowia umożliwia podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;
  • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

Nabór do klas IV sportowych prowadzony jest poza systemem elektronicznym bezpośrednio w ww. placówkach. Wniosek o przyjęcie należy złożyć w terminie do 8 marca 2024 roku do godz. 15.00 w wybranej szkole.

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych klas VII prowadzona będzie w:

Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana III Sobieskiego,

Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej,

Szkole Podstawowej nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego.

Zgodnie z przepisami do oddziału dwujęzycznego przyjmuje się ucznia, który otrzymał promocję do klasy VII oraz uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych. Do klasy dwujęzycznej w danej placówce, w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu, jest większa niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  • wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,
  • oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej,
  • świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

Nabór do klas VII dwujęzycznych prowadzony jest przy wsparciu systemu elektronicznego https://oswiata.tychy.pl/rekrutacje.html.  Wniosek o przyjęcie  należy złożyć w terminie do 11 marca 2024 roku do godz. 15.00 w wybranej szkole.


Źródło : https://umtychy.pl/