W Bieruniu przyznano stypendia dla studentów.

 


Burmistrz Bierunia Krystian Grzesica podpisał umowy ze studentami – mieszkańcami Bierunia – którzy osiągnęli wysoką średnią ocen i uzyskali prawo do stypendium.

Stypendium stanowi formę pomocy materialnej dla najzdolniejszych studentów – mieszkańców Bierunia. Ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez pokonanie trudności w dostępie do kształcenia, zwłaszcza bariery ekonomicznej oraz motywowanie do osiągania coraz wyższych wyników w nauce.

2 stycznia w Urzędzie Miejskim w Bieruniu zostały podpisane umowy, na mocy których stypendyści do końca roku akademickiego będą otrzymywać comiesięczne wsparcie finansowe.

Tegorocznymi stypendystami są:

 • Wiktoria Kowalska – studentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kierunek Inżynieria Środowiskowa),
 • Natalia Machaczek – studentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (kierunek fizjoterapia),
 • Paulina Machaczek – studentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (kierunek pielęgniarstwo),
 • Martyna Hanusik – studentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (kierunek dietetyka),
 • Paweł Gawlik – student Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (kierunek Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi),
 • Kacper Trela – student Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek filologia angielska),
 • Aleksandra Bliźniak – studentka Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (kierunek zarządzanie).

Stypendium może być przyznane osobom:

 • będącym mieszkańcami miasta Bierunia w rozumieniu art. 25 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.),
 • studiującym na uczelniach wyższych, prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym,
 • które nie ukończyły 25. roku życia,
 • których średnia ocen za ostatni ukończony rok akademicki nie jest niższa niż 4,0,
 • w przypadku studentów, studiujących na I roku studiów, średnia ocen ukończenia szkoły średniej nie jest niższa niż 4,75,
 • których dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy od 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2207).

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 20 października każdego roku.


Źródło : https://www.bierun.pl/