Konsultacje społeczne.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach informuje o prowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 10 października 2023 r. do 24 października 2023 r.
Formy konsultacji:1) Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia do dnia zakończenia konsultacji.

2) Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,

b) pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów  działalności statutowej.

Nazwa i adres właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje wraz z danym i kontaktowymi:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach
  • Adres: ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy
  • Wojciech Paradecki
  • sekretariat@mops.tychy.pl
  • Tel./Fax.: (32) 323 22 41
  • Tel.: (32) 323 22 69

Gminny program osłonowy


Źródło : https://razemtychy.pl/