10 i 11 stycznia odbędą się zapisy na Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach.

 


Już w przyszłym tygodniu, tj. 10 i 11 stycznia 2023 roku odbędą się zapisy na UTW Tychy.
Osoby zainteresowane dołączeniem do uniwersyteckiej społeczności serdecznie zapraszamy w przyszłym tygodniu do siedziby UTW przy ul. Ciasnej 3.
Zapisy realizowane będą w godzinach od 10.00 do 13.00.
Każdy kandydat otrzyma do wypełnienia stosowne dokumenty, na których złoży podpis, w związku z czym nie ma możliwości wypełnienia dokumentów za inną osobę.
Przypominamy, że nie prowadzimy zapisów telefonicznie ani za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach realizuje zajęcia dydaktyczne oraz rekreacyjne:
– turystyka
– podstawy obsługi komputera
– nauka języków obcych na różnych poziomach zaawansowania: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, rosyjski
– sztuka
– rękodzieło
– florystyka i decoupage
– sekcja kulturalno – literacka
– sekcja wokalno – muzyczna
– brydż
– gimnastyka na Hali Sportowej
– basen
– nordic walking

W semestrze wiosennym 2023 roku opłaty wynoszą:
– 30 zł od osoby za jeden przedmiot na cały semestr za zajęcia dydaktyczne oraz rekreacyjne nordic walking i gimnastykę na hali sportowej;
– 40 zł od osoby na cały semestr za zajęcia na basenie.

Nr konta i dane do wpłat:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30 – 705 Kraków
Konto PKO BP 65 1020 2892 0000 5102 0537 5946

W tytule przelewu podać należy: imię i nazwisko Słuchacza UTW, nazwy sekcji, za które Słuchacz dokonuje płatności.

Wpłaty prosimy uiszczać w terminie od 10 stycznia do 28 lutego 2023 roku.
Prosimy o nieprzekraczanie w.w. terminu.

Zajęcia w semestrze wiosennym 2023 potrwają od 6 lutego do 26 maja.

*****
REGULAMIN REKRUTACJI SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

1. Podstawą przyjęcia w poczet Słuchaczy jest osiągnięcie wieku 55+. oraz terminowe wniesienie opłaty określonej przez Kierownika UTW.
2. UTW skupia mieszkańców Miasta Tychy spełniających warunki ujęte w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku wolnych miejsc na zajęciach dopuszcza się przyjęcie w poczet Słuchaczy UTW w Tychach mieszkańców okolicznych miejscowości spełniających wymogi pkt.1
4. Rekrutacja Słuchaczy na UTW odbywa się:
a. dla Słuchaczy kontynuujących – w czerwcu,
b. dla Słuchaczy nowych – we wrześniu oraz – w przypadku wolnych miejsc – w styczniu każdego roku
5. Terminy rekrutacji na każdy rok akademicki określa Kierownik UTW.
6. Kierownik UTW podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym na Facebooku Uczelni oraz na tablicy informacji o:
a. terminach naboru, miejscu i terminach składania dokumentów, terminach i wysokości obowiązkowych wpłat
b. wymaganych dokumentach
7. Słuchacze nowi, chcący zapisać się na zajęcia w ramach UTW, zobowiązani są stawić się osobiście w wyznaczonym a podanym wcześniej do publicznej wiadomości terminie, wypełnić Kwestionariusz Osobowy oraz zapoznać się i podpisać Oświadczenie RoDo
8. Każdy Słuchacz zapisuje tylko siebie, nie ma możliwości wypisania oraz podpisania dokumentów poświadczających zapisanie się na UTW za osoby trzecie, nawet jeśli jest to osoba spokrewniona
9. Kolejność jest następująca:
a. wypełnienie Kwestionariusza Osobowego i podpisanie Oświadczenia RoDo
b. uiszczenie opłaty za wybrane zajęcia
10. Każdy Słuchacz zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami zapisanymi w niniejszym Regulaminie i do jego przestrzegania
11. Skreślenie z listy Słuchaczy następuje w przypadku:
a) nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach przekraczającej 50%,
b) dobrowolnej pisemnej rezygnacji Słuchacza, wówczas za datę rezygnacji przyjmuje się datę wpływu pisma o rezygnacji do Kierownika UTW,
c) niewniesienia opłat za zajęcia w wyznaczonych terminach.
12. Ponowne przyjęcie w poczet Słuchaczy może nastąpić od nowego roku akademickiego.