Budżet miasta Tychy na 2023 rok uchwalony.

 


Na wczorajszej (15 grudnia) sesji Rady Miasta Tychy jednogłośnie została przyjęta uchwała budżetowa na 2023 rok. Dochody miasta w przyszłym roku zaplanowano w kwocie 823 mln zł, zaś wydatki w kwocie 970 mln zł. Podczas sesji jednogłośnie przyjęto również Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023 – 2038.

– Przedstawione Państwu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2023 r. oraz prognozy finansowej na lata 2023 – 2038 tworzone były w warunkach dużej niepewności oraz niestabilnej sytuacji zarówno gospodarczej, ekonomicznej jak i politycznej – tymi słowami rozpoczął swoje wystąpienie na sesji Andrzej Dziuba – prezydent Tychów. – Dodatkowe zadania wynikające z napływającej do miasta ludności uchodźczej z Ukrainy oraz kolejne zmiany aplikowane nam przez rząd m.in. Polski Ład czy wycofanie się z obietnicy przyznania samorządom w 2023 r. subwencji rozwojowej w zamian za zwiększenie dochodów z PIT w br., nie wpływają pozytywnie na stabilność finansów miasta. Dodatkowo odczuwalne skutki wcześniej wprowadzonych zmian podatkowych powodujące spadek dochodów własnych, a przede wszystkim galopująca inflacja skutkująca wzrostem wydatków znacznie ograniczyły możliwości finansowe samorządów. Stąd konstrukcja przyszłorocznego budżetu, czyli zbilansowanie miejskich potrzeb z możliwościami finansowymi było zadaniem niezwykle trudnym.

Dochody w 2023 roku zaplanowano w kwocie 823 mln zł, zaś wydatki w kwocie 970 mln zł. Deficyt budżetu wyniesie 147 mln zł i zostanie pokryty planowanymi przychodami z kredytu w kwocie 121 mln zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 26 mln zł. W planie rozchodów ujęto spłatę kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 20 mln zł, która w całości zostanie sfinansowana przychodami z tytułu wolnych środków.

– Dziękuję radnym za przyjęcie budżetu na kolejny rok. To zobowiązanie dla mnie i dla całego mojego zespołu – podkreślił prezydent Andrzej Dziuba. – Pomimo trudnego roku, projekt budżetu zabezpiecza właściwe funkcjonowanie wszystkich obszarów działalności miasta.

Dynamika dochodów w latach 2019 – 2023

Dochody ogółem zmniejszają się w 2023 r. w stosunku do roku 2022 o 204 mln zł tj. o 20%. Jest to przede wszystkim efekt kończącej się perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. W związku z brakiem założeń i wytycznych dla nowej perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027 w roku 2023 nie zaplanowano żadnych nowych dochodów z tego tytułu. Będą one wprowadzane do planu sukcesywnie w miarę pozyskania informacji o ich przyznaniu. Środki unijne ze starej perspektywy ujęte w planie dochodów na rok 2023 zamykają się kwotą 4 mln zł przy 112 mln zł w roku bieżącym.

Kolejną przyczyną spadku dochodów miasta w stosunku do br. jest zmniejszenie – o ponad 60 mln zł – dotacji z budżetu państwa. Wynika to głównie z faktu, iż od 1 czerwca bieżącego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+ – w efekcie w przyszłym roku miasto nie otrzyma już na ten cel dotacji, która w 2022 roku wyniosła 54 mln zł.

– Poza tym należy pamiętać o środkach otrzymanych w roku bieżącym na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – na 2023r. nie zaplanowano dochodów z tego tytułu, a w 2022r. jest to łącznie prawie 22 mln zł oraz o środkach na wypłatę dodatków węglowych i dodatków związanych z ogrzewaniem innymi źródłami ciepła – na 2023r. zaplanowano z tego tytułu 1 mln zł, przy 18 mln zł w roku 2022 – podkreśla prezydent Andrzej Dziuba.

W porównaniu do roku bieżącego zmniejszają się dochody własne, tj. dochody pomniejszone o subwencje i dotacje z budżetu państwa, środki unijne i inne środki zewnętrzne.

W 2023 roku dochody własne kształtują się na poziomie 508 mln zł, co oznacza spadek w stosunku do roku bieżącego o 40 mln zł, tj. o 7%. Spadek ten wynika przede wszystkim z niższych wpływów z udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to efekt zmian w przepisach podatkowych, które rozpoczęły się już w roku 2019.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 

Na przestrzeni lat 2014 do 2019 wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych systematycznie rosły – średnio o 7,6% rocznie.

W 2019 roku weszły w życie pierwsze zmiany: zwolniono z podatku dochodowego osoby poniżej 26 roku życia, obniżono stawkę podatkową PIT z 18 do 17 procent oraz zwiększono kwotę kosztu uzyskania przychodów. Na skutek tych zmian oraz lockdownu gospodarczego w roku 2020 dochody z tego tytułu po raz pierwszy od 2009 roku były niższe niż w roku poprzednim.

Kolejne zmiany podatkowe przeprowadzono w trakcie 2022 r. Reformy zwane „Polskim Ładem” polegały przede wszystkim na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz obniżeniu stawki podatkowej  PIT z 17% do 12%. Dodatkowo od roku 2022, kwota dochodów z tytułu udziału w PIT jest określana przez Ministerstwo Finansów na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej państwa na dany rok i jest ustalana na podstawie danych z trzech lat poprzedzających rok, w którym opracowywany jest projekt. Kwota ta przez cały rok nie ulega zmianie, niezależnie od koniunktury gospodarczej, wzrostu wynagrodzeń i faktycznego wpływu tych środków na rachunek budżetu państwa. Ewentualna korekta rzeczywistej kwoty należnej nam za dany rok budżetowy dokonana zostanie z dwuletnim opóźnieniem.

– Wszystkie te zmiany wpłynęły na finanse miasta druzgocąco, cofając wpływy z PIT do poziomu z 2017 r. A dla przypomnienia minimalne wynagrodzenie wynosiło wówczas 2.000 zł, a od 1 lipca 2023 r. wyniesie już 3.600 zł – podkreśla prezydent Andrzej Dziuba i dodaje: – Gdyby od 2020 r. zaprognozować wzrost PIT na podstawie historycznych danych tj. o 7,6% rocznie (na wykresie słupki w kolorze czerwonym), co jest założeniem dość ostrożnym przy szalejącej inflacji i nakręcającej się spirali płacowo – cenowej, można by spodziewać się w przyszłym roku wpływów z tego tytułu na poziomie 316 mln zł, czyli o 119 mln zł więcej niż otrzymamy. Tyle realnie tracimy w przyszłym roku na „Polskim Ładzie”!  A w okresie 4 lat tj. 2020-2023 strata wynosi łącznie ponad 212 mln zł. I nawet odliczając 29 mln zł dodatkowych wpływów z PIT, które wpłynęły już na nasze konto kosztem wykreślonej w przyszłym roku nowej subwencji rozwojowej, strata ta wynosi ponad 180 mln zł. 

Wpływy z podatków i opłat

Dochody z podatków i opłat na 2023 rok zaplanowano w kwocie 238 mln zł, czyli o 3% wyższej od tegorocznej. Jest to spowodowane przede wszystkim wzrostem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości. Na rok 2023 zaplanowano go w wysokości 139 mln zł, czyli o prawie 10 mln zł wyższej niż w roku bieżącym, co jest wynikiem zmiany stawek kwotowych podatku oraz zwiększenia ilości podatników i podstawy opodatkowania.

Jednocześnie utrzymano zwolnienie z podatku dla nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa zamkniętego.

Na 2023 rok zwiększono także stawki podatku od środków transportowych, co poskutkowało wzrostem planowanych z tego tytułu dochodów o 9%, czyli o ponad 1 mln zł. Przypomnieć należy, że stawki tego podatku nie były zwiększane od 2011 roku, poza kilkoma przypadkami gdy pojedyncze stawki trzeba było podnieść by dostosować ich wysokość do określanej przez Ministra Finansów stawki minimalnej.

Wydatki ogółem w 2023 r. 

Na wydatki miasta przeznacza się kwotę 970 mln zł, z czego na wydatki bieżące 811 mln zł tj. 84% budżetu, a na wydatki majątkowe 159 mln zł tj. 16%.

Dochody i wydatki bieżące

– Jak już wspomniałem wcześniej na przestrzeni ostatnich lat widać wyraźny spadek nadwyżki operacyjnej. W roku 2018 wyniosła ona 100 mln zł, a na rok 2023 po raz pierwszy w historii naszego miasta planujemy deficyt w kwocie 8 mln zł – mówił podczas prezentacji założeń budżetu na 2023 rok Andrzej Dziuba. – Jest to zjawisko o tyle niepokojące, że to właśnie poziom nadwyżki operacyjnej stanowi o potencjale inwestycyjnym samorządu oraz o możliwości regulowania przez samorząd zobowiązań dłużnych wynikających z zaciągniętych pożyczek czy kredytów.

Wydatki bieżące w 2023 r. 

Największy udział w wydatkach bieżących tj. 46% stanowią środki przeznaczone na oświatę i wychowanie. W przyszłym roku na te zadania miasto przeznaczy 371 mln zł, tj. o 13 mln zł więcej niż w roku bieżącym. Udział miasta w finansowaniu tych zdań w przyszłym roku wyniesie 122 mln zł.

– Należy jednak zaznaczyć, że nie zabezpieczono w pełni szacowanych przez Miejskie Centrum Oświaty potrzeb na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz dotacje dla placówek niepublicznych, co oznacza że w trakcie 2023 r. trzeba będzie dodatkowo zabezpieczyć na te cele ok. 10 mln zł – zwrócił uwagę prezydent.

Poza oświatą największe wydatki bieżące w przyszłym roku zabezpieczono na: rodzinę, opiekę i politykę społeczną 102 mln zł oraz szeroko rozumiany transport, czyli utrzymanie dróg i komunikację zbiorową 73 mln zł.

Wydatki na remonty w latach 2020 – 2023 

Łączna wartość remontów zaplanowanych w budżecie 2023 r. wynosi 21 mln zł i obejmuje głównie:

 • remonty dróg – 10 mln zł,
 • remonty placówek oświatowych – 2,7 mln zł,
 • remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych

realizowane przez MZBM – 2,2 mln zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została na okres 4 lat tj. na lata 2023 – 2026. Prognozę kwoty długu, opracowano do ostatniego roku spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, tj. do roku 2038.

Przy opracowaniu prognozowanych wartości oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych zawartych w dokumentach rządowych.

Prognoza dochodów 2023 – 2026

Na 2023 r. zaplanowano dochody bieżące w kwocie 803 mln zł. W następnych latach założono ich wzrost uwzględniający prognozowaną przez rząd inflację do wysokości 939 mln zł w roku 2026. W dokumentach rządowych prognozowana na rok 2023 inflacja wynosi 9,8%, na 2024 r. 4,8%, a  w kolejnych latach spada do poziomu 2,5% w 2026 r.

W ramach dochodów majątkowych w latach 2023 – 2026 zaplanowano łącznie 91 mln zł, z czego kwota 75 mln zł to pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych środki zewnętrzne. Największe z nich to:

 • środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 68,6 mln zł,

które zostaną przeznaczone na:

 • przebudowę dwóch wiaduktów w ciągu Mikołowskiej w kwocie 47,5 mln zł,
 • termomodernizację wraz modernizacją Teatru Małego w kwocie 21,1 mln zł,
 • środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii 2,8 mln zł, które przeznaczymy na budowę ul. Palmowej,
 • środki z Unii Europejskiej 2,5 mln zł, m.in. na przebudowę targowiska przy al. Bielskiej czy projekty dotyczące wymiany nieekologicznych źródeł ciepła.

W związku z kończącą się unijną perspektywą finansową na lata 2014-2020 i zablokowaniem dla Polski środków unijnych z nowej perspektywy, środki zewnętrzne pochodzą głównie z budżetu państwa. Na możliwość ubiegania się oraz wprowadzenia do budżetu miasta środków unijnych z nowej perspektywy trzeba będzie poczekać.

Prognoza wydatków 2023 – 2026

W 2023 r. wartość planowanych wydatków wyniesie 970 mln zł, z czego wydatki majątkowe to 159 mln zł. W latach 2024 – 2026 kwota wydatków majątkowych spada do poziomu odpowiednio 105 mln zł, 72 mln zł i 58 mln zł co wynika przede wszystkim z braku funduszy unijnych. Przy takim planie dochodów własnych, poziom wydatków majątkowych w najbliższych latach uzależniony jest wyłącznie od pozyskanych środków zewnętrznych i to zarówno bezzwrotnych jak i zwrotnych, czyli kredytów. Łącznie ze źródeł zewnętrznych miasto sfinansuje w kolejnych 4 latach 90% ogółu wydatków majątkowych.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem systematycznie spada z 16% w 2023r. do 6% w roku 2026. – Przypomnę, że w latach kiedy dostępne były środki unijne i niezmieniony system finansowania samorządów udział ten mieścił się w granicach 20-25% – podkreślił Andrzej Dziuba.

Dla wydatków bieżących zaplanowano coroczny wzrost na poziomie zbliżonym do prognozowanej przez rząd inflacji.

Struktura wieloletnich przedsięwzięć majątkowych ujętych w WPF w latach 2023-2025 | INWESTYCJE

Wieloletni program przedsięwzięć majątkowych obejmuje okres trzech kolejnych lat tj. lata 2023-2025. Ujęto w nim przede wszystkim inwestycje kontynuowane, ale także zadania, dla których w latach wcześniejszych opracowano projekty, a które teraz wchodzą w fazę realizacji oraz nowo projektowane zadania.

W omawianym okresie planowane nakłady wynoszą 264 mln zł, z czego największe kwoty przeznaczymy na budowę i modernizację dróg wraz z oświetleniem (140 mln zł), kulturę fizyczną (29 mln zł) oraz kulturę (24 mln zł).

Największe inwestycje drogowe do realizacji w najbliższych latach to:

 1. Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 – ul. Mikołowskiej – 64,5 mln zł. Umowę z wykonawcą zadania realizowanego w trybie „projektuj i buduj” podpisano we wrześniu br. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to listopad 2025 r. Całkowita wartość zadania to prawie 65 mln zł, z czego 47,5 mln zł pochodzi z budżetu państwa ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. 
 2. Budowa ulic Piaskowej i Palmowej – 17,7 mln zł. Oba zadania znajdują się już w fazie realizacji. Planowany termin zakończenia robót to maj 2023 r. Łączny koszt to prawie 19 mln zł, z czego 2,6 mln zł pochodzić będzie z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
 3. Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem – 12 mln zł. Aktualnie opracowywany jest projekt. Realizację planowana jest w latach 2023-2024. Całość sfinansowana zostanie ze środków własnych.
 4. Rozbudowa ul. Lokalnej – realizację tego zadania zaplanowano w latach 2023-2024. Zabezpieczono środki własne w wysokości10 mln zł, co stanowi 50% kosztorysu inwestorskiego. Pozostałe 50% miasto będzie chciało sfinansować z subwencji z budżetu państwa (wniosek będzie składany początkiem przyszłego roku). Łączny koszt inwestycji (razem z odszkodowaniami  za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi) wyniesie 21,7 mln zł.

W prognozie zabezpieczono również środki na opracowanie projektów 20 inwestycji drogowych. Środki na realizację tych zadań bedą wprowadzane do planu sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków zewnętrznych – zarówno bezzwrotnych jak i zwrotnych, a także w miarę możliwości własnych miasta.

Kolejną grupę zadań stanowią inwestycje z zakresu kultury fizycznej z łącznymi nakładami w wysokości 29 mln zł.

 1. Największe środki – ponad 10 mln zł – przeznaczone zostaną na realizację II etapu budowy przystani sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (tzw. MARINY) , czyli budowę budynku dla klubów żeglarskich z częścią szkoleniową i magazynową, pomosty, ścieżki pieszo-jezdne i oświetlenie. Inwestycja planowana jest w latach 2023-2024.
 2. Kolejne 10 mln zł ujęte w latach 2023-2024 to budowa boiska przy ul. Edukacji . Projekt jest gotowy. Całkowity planowany koszt to 12,4 mln zł. Miasto złożyło wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie realizacji zadania w kwocie 2 mln zł. Po przyznaniu środków rozpocznie się procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót.
 3. Następne zadanie to budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek . Miasto jest już na etapie wyłaniania wykonawcy zadania. Na przyszły rok zabezpieczono na ten cel 6,4 mln zł.

Inwestycje z zakresu kultury to przede wszystkim termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu. To kolejne zadanie, na które miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Całkowity koszt to prawie 24 mln zł, z czego środki rządowe to 21 mln zł. Tu również kończy się procedura przetargowa na wybór wykonawcy zadania. Planowany termin zakończenia realizacji wyznaczono na 2024 r.

Na inwestycje w gospodarkę mieszkaniową zaplanowano w okresie prognozy łącznie 19 mln zł. Największą ich część tj. 16,3 mln zł przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego dla spółki Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z przeznaczeniem na:

 1. Przebudowę i rozbudowę budynku byłej szkoły przy ul. Oświęcimskiej w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny – kwota 6,2 mln zł. Łącznie miasto przekaże do spółki na ten cel w latach 2022-2023 9,5 mln zł, z czego 8 mln zł pochodzi z pozyskanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki inwestycji powstanie ok. 30 lokali mieszkalnych. Planowany termin zakończenia zadania to maj przyszłego roku.
 2. budowę budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej – kwota 10,1 mln zł. Za tą kwotę w latach 2023-2024 mają być wybudowane 34 lokale mieszkalne i 2 lokale usługowe. Obecnie zlecony jest projekt, do końca lutego przyszłego roku mamy mieć pozwolenie na budowę.

Pozostałe zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej realizowane będą przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych i są to m.in. dokończenie zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista – 2 mln zł oraz termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 – 0,5 mln zł.

Wśród głównych pozycji w zakresie inwestycji oświatowych, wymienić należy termomodernizację i rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej . Zadanie było już w fazie realizacji, ale ze względu na problemy wykonawcy, który zszedł z placu budowy etap realizacji musi rozpocząć się od nowa. Zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej z zapleczem, trzech sal lekcyjnych i łącznika. Wykonane zostanie również docieplenie budynku szkoły oraz wyposażenie nowego obiektu. Łącznie na ten cel w 2023 r. zabezpieczyliśmy kwotę 6,6 mln zł, z czego 5 mln zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączna wartość inwestycji na dzień dzisiejszy wynosi prawie 8 mln zł.

Z kolei na adaptację pomieszczeń na potrzeby nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeznaczyliśmy w przyszłym roku kwotę 5,5 mln zł. Inwestycja już trwa – planowany termin zakończenia robót to lipiec 2023 r. Adaptacji podlega 1.740 m2 na II i III piętrze budynku przy ul. Edukacji 102.

Kolejnym zadaniem jest rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości. Na realizację zadania planowanego do ukończenia w marcu przyszłego roku – miasto zabezpieczyło kwotę prawie 3 mln zł. Łączny koszt realizacji zadania finansowanego w całości ze środków własnych miasta wynosi ponad 12 mln zł.

Zadania z zakresu ochrony zdrowia obejmują inwestycje prowadzone przez spółkę MEGREZ. Na ten cel planujemy przekazać do spółki w latach 2023-2024 w formie podwyższenia kapitału zakładowego łączną kwotę prawie 14 mln zł. Potrzeby zgłoszone przez spółkę w tym zakresie są wyższe prawie o 10 mln zł.

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone m.in. na przebudowę budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego i geriatrycznego na budynek chorób zakaźnych oraz przebudowę, remont i wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu, zlokalizowanego na V piętrze bloku łóżkowego (łącznie z przebudową pomieszczeń na VI p. i ich wyposażeniem).

Wśród pozostałych zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich znalazły się m.in.:

 • rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej – 6 mln zł w 2023 roku,
 • wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta – 3,4 mln zł w latach 2023-2024,
 • projekt adaptacji części budynku po Zespole Szkół Municypalnych na „Tyski HUB Zielonej Gospodarki” – 1,8 mln zł w 2023 roku,
 • rewitalizacja Placu Konstytucji – 1,7 mln zł w 2023 roku,
 • przebudowa targowiska przy al. Bielskiej – 1,6 mln zł w 2023 roku, w tym 1 mln zł to środki unijne.

Zadłużenie miasta Tychy i jego spłata w latach 2023 – 2038

W latach 2023 – 2026 planuje się zaciągnięcie kredytów w łącznej kwocie 271 mln zł. Będą to środki pochodzące z:

 • kolejnych transz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z umowy zawartej w 2017 r. – kwota 71 mln zł,
 • z nowego kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 r. – również w EBI. Jesteśmy już na ostatniej prostej w procesie wnioskowania o kredyt w łącznej kwocie 200 mln zł.

Spłatę zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań założono do 2038 r. Na spłatę zadłużenia wraz z odsetkami w 2023 r. zaplanowano 32 mln zł. W latach 2024 – 2028 kwota ta będzie wynosić między 44 mln zł a 52 mln zł rocznie, następnie będzie spadać od kwoty 42 mln zł w 2029 r. do kwoty 5 mln zł w 2038 r.

Wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2023 – 2038

Sporządzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej ma na celu przede wszystkim planowanie i monitorowanie zadłużenia gmin. Obowiązujący wskaźnik obsługi zadłużenia wyliczany jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku naszego miasta na podstawie osiąganego w poprzednich 7 latach poziomu nadwyżki operacyjnej tj. wysokości dochodów bieżących jakie pozostają miastu po zrealizowaniu wydatków bieżących.

Zmiany podatkowe związane z Polskim Ładem spowodowały poważną wyrwę w dochodach bieżących, co w kontekście dużych wzrostów wydatków bieżących spowodowanych m.in. wzrostem płacy minimalnej czy galopującą inflacją wpłynęło na znaczny spadek nadwyżki operacyjnej miasta. W latach 2018 – 2020 była ona na poziomie 70 – 100 mln zł, w roku bieżącym ma ona wynieść 55 mln zł natomiast na rok 2023 r. pierwszy raz w historii planowany jest deficyt operacyjny w kwocie 8 mln zł. Przekłada się to na maksymalny wskaźnik obsługi zadłużenia. Na wykresie widać wyraźnie jak spada on w latach 2023 – 2029 z poziomu 14,6% do poziomu 5,7%. Na lata 2023 – 2025 bazą naliczenia dla tego wskaźnika są w większości lata przed wprowadzeniem zmian podatkowych stąd jego stosunkowo wysoka wartość. Im więcej lat po wprowadzeniu zmian podatkowych uwzględniamy przy wyliczeniu tego wskaźnika tym coraz gorsze są jego wartości.

– Jest to sytuacja o tyle niepokojąca, że jakiekolwiek kolejne obniżenie dochodów własnych miasta może doprowadzić do braku możliwości uchwalenia budżetów w kolejnych latach bez drastycznych cieć w wydatkach bieżących celem spełnienia przez miasto ustawowych wymogów – podkreślił Andrzej Dziuba.

Pomimo tych negatywnych tendencji miasto w całym okresie prognozy mieści się w limitach – najtrudniejsze lata to 2027 – 2029 gdzie indywidualny wskaźnik zadłużenia oscyluje w granicach 80% dopuszczalnego poziomu.

– To co Państwu przedstawiłem jest oczywiście prognozą na tu i teraz.  Mając na względzie dynamiczną sytuację polityczno – gospodarczą oraz częste zmiany w przepisach prawa sytuacja finansowa miasta może w znaczący sposób odbiegać w rzeczywistości od dzisiejszych założeń – zakończył swoje wystąpienie prezydent Tychów.


Zarówno projekt budżetu jak i projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta otrzymały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

This slideshow requires JavaScript.Źródło : https://umtychy.pl/