Strategia Rozwoju Miasta Tychy 2030+.

 


Trwają prace nad Strategią Rozwoju Miasta Tychy 2030+. Do tej pory przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców oraz opracowano diagnozę miasta w sferach społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Obecnie opracowywana jest część planistyczna, tj. cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Jeszcze w tym roku projekt dokumentu zostanie poddany konsultacjom społecznym. Uchwalenie strategii planowane jest na I kwartał 2023 roku.

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowywania projektu dokumentu, w tym tryb konsultacji został uchwalony przez Radę Miasta Tychy 25 listopada 2021roku.

– Diagnoza stanowi punkt wyjścia do dalszych pracPrzeprowadziliśmy już większość warsztatów strategicznych z różnymi środowiskami lokalnymi – m. in. organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, radami osiedli. Wspólnie próbujemy nakreślić jak powinny wyglądać Tychy w 2030 – mówi Bożena Nowak, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich.

Jeszcze w tym roku projekt strategii zostanie poddany konsultacjom społecznym. Szczegółwe informacje dotyczące „Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+” znajdują się na stronie internetowej umtychy.pl/strategia.

– Jest tutaj opublikowana Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta Tychy, harmonogram prac oraz wszystkie bieżące informacje związane z przygotowywaniem dokumentu – dodaje Bożena Nowak.


Źródło : https://umtychy.pl/