1 marca wystartuje druga edycja Zielonego Budżetu Miasta Bierunia.

 


Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica podpisał 8 lutego 2022 roku zarządzenie na mocy którego 1 marca wystartuje druga edycja Zielonego Budżetu Miasta Bierunia! Mieszkańcy Bierunia będą mieć równy miesiąc czasu – do 31 marca na składanie propozycji zielonych projektów.

Harmonogram ZBMB 2023

Harmonogram Zielonego Budżetu Miasta Bierunia 2023 wygląda następująco:

 • cały marzec przeznaczamy na składanie propozycji zielonych projektów
 • w kwietniu odbywa się weryfikacja złożonych projektów
 • w okolicach weekendu majowego ogłosimy wyniki i podamy listę wybranych do realizacji zadań
 • w przyszłym roku zrealizujemy wybrane zielone zadania

3-etapowy proces weryfikacji wniosków

Weryfikacja złożonych do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia wniosków odbywa się w trzech etapach:

1. W etapie pierwszym Wydział Promocji dokonuje weryfikacji formalnej, a więc pod kątem analizy spełnienia wymogów formalnych, czyli zgodności z przyjętym regulaminem.

2. W etapie drugim następuje weryfikacja merytoryczna, której dokonują właściwe komórki Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Weryfikacja merytoryczna projektów prowadzona jest pod kątem analizy:  

 • zgodności z obowiązującym prawem,
 • zgodności z obowiązującymi dokumentami strategicznymi, bądź planami i zamierzeniami miasta (zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego),
 • realności i możliwości realizacji,
 • rzeczywistego kosztu realizacji i przyszłych kosztów. 

3. W przypadku pozytywnej oceny wniosku w drugim etapie, wniosek zostaje przekazany do Zespołu Oceniającego, który realizuje trzeci etap weryfikacji.

Zadaniem Zespołu Oceniającego jest, w oparciu o posiadane kompetencje i wiedzę, wskazanie do realizacji tych projektów mieszkańcówzgłoszonych do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia, które w najwyższym stopniu wpisująsię w założenia Zielonego Budżetu Miasta Bierunia i charakteryzują się największym wpływem na poprawęśrodowiska naturalnego na terenie miasta oraz estetyki miasta.

Zespół Oceniający dokonując wyboru projektów zgłoszonych do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia kieruje się przede wszystkim następującymi przesłankami:

 • harmonijne wpasowanie się projektu w istniejącą przestrzeń
 • funkcjonalność projektu
 • pomysłowość projektu
 • wpływ projektu na ekologię

Przewodniczącym Zespołu Oceniającego jest Zastępca Burmistrza Miasta Bierunia, a w skład Zespołu Oceniającego wchodzą również: przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, przedstawiciel Wydziału Promocji, przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej, dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej oraz przedstawiciel organizacji pozarządowychwyłoniony w otwartym naborze. Nabór na tego ostatniego ogłoszony zostanie w kwietniu.

harmonogram

Ile środków do podziału?

Ogólna pula środków przeznaczonych na Zielony Budżet Miasta Bierunia 2023 to 100 000 zł. Maksymalna wartość jednego projektu to 30 000 zł. Poza nasadzeniami, w ramach Zielonego Budżetu wnioskować będzie można również o elementy małej architektury, jak ławka, czy kosz na śmieci. UWAGA! Wartość elementów małej architektury nie będzie mogła przekroczyć 30% wartości całego zielonego projektu.

W ramach Zielonego Budżetu Miasta Bierunia nie mogą być realizowane nasadzenia które:

 •  jednoroczne
 • generują znaczne koszty późniejszej pielęgnacji lub innych form obsługi (tj. koszty, które będą generowane w trakcie kolejnych 5 lat po zakończeniu realizacji zadania nie mogą przekroczyć 10% kwoty przeznaczonej na jego realizację).


Źródło : https://www.bierun.pl/