Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Bieruniu.

 


Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują  nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty od mieszkańców – nieruchomości zamieszkałych

Właściciele i zarządy nieruchomości zamieszkałych, tj.:

 • właściciele budynków jednorodzinnych,
 • zarządcy budynków wielorodzinnych (wielolokalowych)
 • współwłaściciele budynków wielorodzinnych bez zarządu wspólnoty

Miesięczna stawka opłaty dla tej grupy określona jest w uchwale nr XI/9/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 listopada 2021 r. i wynosi 31,00 zł od osoby miesięcznie. W przypadku zgłoszonego kompostownika stawka opłaty wynosi 28,00 zł od osoby miesięcznie.

Opłaty od firm, instytucji itp. – właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Od 1 stycznia 2022 r. nieruchomości niezamieszkałe zostały włączone do gminnego systemu gospodarki odpadami.

Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, hotele, ogródki działkowe, cmentarze, punkty handlowe, itp., na których powstają odpady komunalne będą rozliczać się z gminą w zależności od:

 • liczby pojemników,
 • częstotliwości wywozu odpadów,
 • stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Stawka opłaty określona jest w uchwale nr XI/8/2021 Rady Miejskiej Bieruniu z dnia 25 listopada 2021 r.

Dla poszczególnych rodzajów i wielkości pojemników, kształtuje się ona następująco:

Rodzaj pojemnika Odpady komunalne zbierane
w sposób selektywny
Pojemnik /worek 120 litrów 24,95 zł
Pojemnik 240 litrów 49,90 zł
Pojemnik 1100 l 228,71 zł

Opłaty od właścicieli nieruchomości mieszanych

Nieruchomości mieszane to takie, które w części są zamieszkałe, a w części niezamieszkałe i w obu tych częściach powstają odpady komunalne. W tym przypadku, właściciel obliczać będzie stawkę osobno dla obu części nieruchomości – dla zamieszkałej i niezamieszkałej. Suma obu tych kwot będzie opłatą dla tego typu nieruchomości.

Płatności

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania do 10 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale dot. okresu rozliczeniowego.

Opłat należy dokonywać w następujących terminach:

 • do 10.04.2022 r. – za I kwartał 2022r.
 • do 10.07.2022 r. – za II kwartał 2022 r.
 • do 10.10.2022 r. – za III kwartał 2022 r.
 • do 10.01.2023 r. – za IV kwartał 2022 r.

Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, I piętro, pok. 8 lub przelewem na rachunek bankowy nr 44 1050 1399 1000 0090 3058 4735 w ING Bank Śląski S.A., Oddział w Tychach lub indywidualny rachunek bankowy, umieszczony w zawiadomieniu, a także
w kasie Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., mieszczącej się przy
ul. Władysława Jagiełły 13 w Bieruniu.

W tytule przelewu należy umieścić następujące informacje:

 • Imię i nazwisko osoby składającej deklarację lub nazwę instytucji,
 • Adres nieruchomości, której dotyczy opłata,
 • Okres, za który dokonywana jest opłata (miesiąc lub kwartał),

Opłat można dokonywać również miesięcznie.

W przypadku wcześniejszego już dokonania wpłaty opłaty za kolejne miesiące, właściciel nieruchomości zobowiązany jest dokonać wpłaty różnicy wynikającej ze zwiększenia stawki opłaty.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Bieruń nie wystawia żadnych rachunków czy faktur za wywóz odpadów.


Źródło : https://www.bierun.pl/