Konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Żwaków i Suble.

 


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedli Żwaków i Suble pomiędzy ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, ks. Stanisława Radziejowskiego, Stoczniowców’70, Jaśkowicką i linią kolejową nr 139 w Tychach – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zasięg konsultacji: Osiedla Suble i Żwaków.

Formy konsultacji:
• Spotkanie otwarte
– w Urzędzie Miasta Tychy – z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego, w tym obowiązkiem zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu społecznego oraz limitem uczestników wynoszącym 150 osób; chęć udziału w dyskusji należy zgłosić, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną na adres:  lub na piśmie na adres urzędu – z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu.
– prowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online) w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag.

• Zbieranie uwag w formie:
– pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy;
– elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP: /UMTychy/skrytka_);
– poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.

• Rozpatrzenie uwag w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy.
Forma i tryb konsultacji oraz rozpatrzenia uwag wynika z przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.).

Czas trwania konsultacji:
19 października – 19 listopada2021 r. – wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu:
4 listopada 2021 r. – stacjonarnespotkanieotwarte (dyskusja publiczna) o godzinie 16.30, w sali 102 na I piętrze, w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości49 w Tychach,
18 listopada 2021 r. – spotkanie otwarte online (dyskusja publiczna) o godzinie 16.30; link do zdalnej dyskusji dostępny będzie wraz z Obwieszczeniem na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy »Obwieszczenia » Zagospodarowanie przestrzenne » 2021 » Październik);
19 października – 3 grudnia2021 r. – możliwość składania uwag do Prezydenta Miasta Tychy: pisemnych na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, elektronicznychza pomocą elektronicznej skrzynki podawczej albo pocztą elektroniczną.

Nazwa i adres właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje:
Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43 100 Tychy, tel. 32-776-3701, 32-776-3705 email: urbanistyka@umtychy.pl.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie www.razemtychy.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » Obwieszczenia » Zagospodarowanie przestrzenne» 2021» Październik).


Źródło : https://razemtychy.pl/