Nabór uzupełniający na rachmistrzów terenowych Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

 


Do 24 czerwca 2021 r. trwa nabór uzupełniający na rachmistrzów terenowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Nabór jest otwarty i konkurencyjny, zgłoszenia należy składać w siedzibie Gminnego Biura Spisowego – Urzędzie Miasta Tychy.

Gminny Komisarz Spisowy informuje, że do 24 czerwca 2021 r. odbędzie się nabór uzupełniający na rachmistrzów terenowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Nabór kandydatów jest naborem otwartym i konkurencyjnym, zgłoszenia należy składać w siedzibie Gminnego Biura Spisowego – Urzędzie Miasta Tychy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku numer 7.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

oraz oświadczenie zawierające informację o:

 • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
 • znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
 • świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Szczegółowe informacje wraz z formularzami znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Tychy.

Załączniki


Źródło : http://umtychy.pl/