Nabór uzupełniający do projektu grantowego OZE w Tychach.

 


Gmina Miasta Tychy ogłasza nabór uzupełniający do projektu grantowego pn: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”.

Gmina Miasta Tychy ogłasza nabór uzupełniający do projektu grantowego pn: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” , który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs.

Projekt jest realizowany zgodnie z Regulaminem naboru i realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”, przyjętym Zarządzeniem nr 0050/346/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 listopada 2020r.

W ramach projektu właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych mogą uzyskać dotację do 100% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż:

 • Instalacja fotowoltaiczna (panele fotowoltaiczne) – 1 kWp w wysokości  5 500,00 zł brutto,
 • Instalacja solarna (kolektory słoneczne) – w wysokości : 1 6 500,00 zł brutto,
 • Pompa powietrzna do c.o. oraz c.w.u. – w wysokości : 4 5 000,00 zł brutto,
 • Pompa powietrzna do c.w.u. – w wysokości : 9 000,00 zł brutto,
 • Kocioł na biomasę – w wysokości : 1 6 000,00 zł brutto.

TERMIN I MIEJSCE:

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 7 grudnia 2020r. do 22 grudnia 2020r.

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Grabntobiorców (POG) ul. Barona 30, 43-100 Tychy „Balbina Centrum”, pok. 325 we wtorki w godz. od 11:00 do 17:00 i w czwartki w godz. od 8:00 do 15:00 i w Urzędzie Miasta Tychy (Biuro Obsługi Klienta stanowisko nr 3) al. Niepodległości 49 w poniedziałki i środy w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w piątki w godz. od 7.30 do 13.30 lub przesłać pocztą przesyłką rejestrowaną (listem poleconym) na adres POG lub Urzędu Miasta Tychy – decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin i/lub ogłoszenie o naborze uzupełniającym, nie będą rozpatrywane.

Liczba i rodzaj instalacji w naborze uzupełniającym jest ograniczona.

ZAKRES NABORU:

 1. 75 instalacji fotowoltaicznych o mocach od 2,24 kWp do 5,00 kWp
 2. 4 instalacje fotowoltaiczne o mocach od 5,6 – 7 kWp oraz 4 pompy ciepła c.o. + c.w.u. o mocy od 10,9 do 12 kW ( instalacje łączone)
 3. 26 instalacje solarne o mocach od 3,3 kW do 6,0 kW
 4. 8 pomp ciepła c.w.u. o mocy 2,0 kW
 5. 22 pomp ciepła c.o. + c.w.u. o mocy od 7,4 do 21,6 kW
 6. 9 kotłów na biomasę o mocy od 8,2 do 25 KW

DOKUMENTY:

Dokumentem zgłoszeniowym jest:

 1. deklaracja udziału w Projekcie (wzór – załącznik nr 2 do Regulaminu), wraz z wymaganymi załącznikami, opisanymi na wzorze dokumentu.
 2. projekt koncepcyjno-techniczny, (wytyczne do jego opracowania określono w załączniku nr 7 do Regulaminu),
 3. dokument zawierający obliczenia projektowego obciążenia cieplnego budynku (uproszczony audyt) – w przypadku wnioskowania o pompę ciepła do c.o. wraz z c.w.u. lub kotła na biomasę (pellet).

Wszystkie wzory i dokumenty znajdują się na stronie internetowej projektu (zakładka DOKUMENTY).

Załączniki do Deklaracji udziału w Projekcie stanowiące kopie oryginału należy opatrzyć klauzulą „za zgodność z oryginałem”, datą oraz czytelnym podpisem. Dokumenty zgłoszeniowe winien podpisać właściciel nieruchomości lub w przypadku współwłasności – wszyscy współwłaściciele (pełnomocnictwa nie będą uwzględniane)

Przyjmowane będą wyłącznie kompletne wnioski. Brak możliwości uzupełnienia, czy wymiany złożonych dokumentów zgłoszeniowych.

WARUNKI:

 1. Koszt opracowania projektu koncepcyjno-technicznego i uproszczonego audytu nie jest kosztem kwalifikowanym – mieszkaniec ponosi go we własnym zakresie.
 2. O dofinansowanie do pompy ciepła c.o+c.w.u. lub do kotła na biomasę nie mogą się ubiegać mieszkańcy, którzy w latach 2017 – 2020 otrzymali dofinansowanie ze środków publicznych do zakupu i montażu źródła ciepła.
 3. Instalacja powietrznej pompy do c.o. oraz c.w.u. oraz kotła na biomasę (pellet) może być wykonana wyłącznie w budynkach, w których wykonana została termomodernizacja.
 4. Maksymalna moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej zakwalifikowanej do Projektu nie może przekroczyć 5 kWp.
 5. Zwiększona moc instalacji fotowoltaicznej (do 7 kWp) możliwa jest wyłącznie w przypadku wnioskowania o instalację fotowoltaiczną łącznie z pompą ciepła do c. o. oraz c.w.u.
 6. O kotły na biomasę mogą wnioskować mieszkańcy, u których aktualne źródło ciepła opalane jest paliwem stałym lub olejem.
 7. Dopuszczalne jest ubieganie się o granty na więcej niż jeden rodzaj mikroinstalacji OZE przez jednego Grantobiorcę.

WAŻNE!

 1. Do udziału w programie zakwalifikowane będą wnioski na podstawie oceny formalno – merytorycznej przeprowadzonej w oparciu o kartę oceny – załącznik nr 14 do Regulaminu –  NIE DECYDUJE kolejność zgłoszeń.
 2. Ogłoszenie listy potencjalnych Grantobiorców wyłonionych w naborze uzupełniającym nastąpi w dniu 29 stycznia 2021r. na stronie internetowej www.umtychy.pl /oze , w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej https://bip.umtychy.pl oraz w Punkcie Obsługi Grantobiorców, mieszczącym się przy ul. Barona 30 „Balbina Centrum”, pok. 325, 43-100 Tychy. Lista potencjalnych Grantobiorców będzie zawierała numer ID dokumentów zgłoszeniowych, rodzaj wybranej mikroinstalacji OZE oraz jej moc.
 3. Przed złożeniem deklaracji udziału w projekcie proszę zapoznać się z regulaminem naboru i realizacji projektu grantowego, do pobrania na stronie internetowej projektu


Źródło : http://umtychy.pl/