Bardzo dobre wyniki tyskich uczniów.

 


Tyscy uczniowie kończący szkoły podstawowe i gimnazja bardzo dobrze poradzili sobie na egzaminach, których wyniki poznaliśmy kilka dni temu. Średnia jaką uzyskali była wyższa od średniej krajowej i wojewódzkiej.

Średnia ósmoklasistów z Tychów na egzaminie z języka polskiego wyniosła 67,10 %, w Polsce – 63% , a w woj. śląskim 64,12 %. Z matematyką uczniowie poradzili sobie nieco gorzej uzyskując w Tychach wynik: 47,80%, co i tak daje wyższą średnią niż średnia krajowa: 45% i na śląsku: 44,74%.  Z języka angielskiego średnia w Tychach wyniosła: 65,94%, w województwie: 60,23%, a średnia ogólnopolska: 59%.

gimnazjach natomiast średnia z egzaminu z wiedzy o społeczeństwie wyniosła w Tychach 60,39%, na śląsku: 58,32%, a średnia ogólnopolska z tego przedmiotu to 59%. Język polski tyscy gimnazjaliści napisali na 64,58% ( średnia w kraju to 63%, a w na śląsku nieznacznie wyżej: 63,39%). Egzamin z części matematyczno-przyrodniczej patrząc na uzyskane wyniki okazał się dla uczniów trudniejszy. W Tychach średnia wyniosła 45,17%, w skali kraju 43%, a na Śląsku 41,3%. Z przedmiotów przyrodniczych wyniki są bardzo zbliżone: Tychy (49,87%), Śląsk (48,58%), Polska (49%). Najlepiej gimnazjaliści poradzili sobie z językiem angielskim na poziomie podstawowym – w Tychach uzyskując wynik  73,44 %, w skali województwa 69,19 %, a w skali Polski : 68%.

– Tak dobre wyniki to nagroda za ciężką pracę tyskich uczniów – chciałbym im serdecznie pogratulować! To także sukces tyskich szkół i zaangażowanych w edukację młodego pokolenia nauczycieli oraz dowód na to, dobrze wypełniają powierzone im zadania – mówi  Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.


Źródło : http://umtychy.pl/