Trwają konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania.

 


Trwają konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego w Tychach – etap II.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 26 marca 2019 r. do 24 kwietnia 2019 r. w:

–   Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu,

–   na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne» 2019 Marzec).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu, I piętro, sala 101, o godzinie 16:30.

Do wyłożonego projektu planu możecie Państwo wnosić uwagi w terminie do dnia 8 maja 2019 r., podając imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, a także adres i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Pisma można złożyć w formie:

  1. tradycyjnej – do Prezydenta Miasta Tychy,
    Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
  2. elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zebrane uwagi zostaną przeanalizowane przez zespół projektowy i rozpatrzone przez Prezydenta Miasta w formie Zarządzenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki przez cały okres trwania wyłożenia. Odpowiedzą również na wszystkie Państwa pytania zadawane telefonicznie pod numerami: (32) 776-37-01, (32) 776-37-06.Źródło : https://razemtychy.pl/