Wnioski o przyznanie stypendium dla studentów.

 


Informujemy, że do 20 października br. w Punkcie Informacji i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Bieruniu można składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów na rok akademicki 2018/2019.

Stypendium przyznawane jest studentom:

  • zameldowanym na pobyt stały w Bieruniu,
  • studiującym na wyższych uczelniach prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym do ukończenia 25 roku życia,
  • których dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy od 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  • którzy przedstawią zaświadczenie uczelni potwierdzające wpis na dany rok i kierunek studiów,
  • którzy przedstawią świadectwo ukończenia szkoły średniej z wynikiem średniej ocen 4,75 i wyżej, a ubiegają się o przyznanie stypendium po raz pierwszy,
  • którzy przedstawią średnią ocen 4,0 i wyżej za kolejny – ostatni ukończony rok akademicki,
  • tylko z tytułu studiowania na jednym kierunku i jednej uczelni.

WNIOSEKwniosek o przyznanie stypendium dla studentów na rok akademicki 20182019


Źródło : http://www.bierun.pl/