Jedna sieć kanalizacji – jeden podmiot.

 


Od stycznia b.r. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. zarządza kompleksowo całą siecią kanalizacyjną w Tychach. Jest tym samym jedynym podmiotem w mieście, w którego kompetencjach znajduje się zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków zarówno bytowych, jak i pochodzących z zakładów przemysłowych.

22 stycznia 2018r. Gmina Tychy przeniosła majątek Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., związany z obsługą kanalizacji na terenie miasta, do spółki Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. Wraz z infrastrukturą kanalizacyjną, do RCGW S.A. przeszło 23 pracowników.

RCGW S.A. stało się właścicielem dodatkowych ok. 182 km kanalizacji oraz 2 przepompowni, dzierżawionych od 2010 roku od RPWiK w Tychach S.A. W konsekwencji Spółka została właścicielem całego systemu kanalizacji sanitarnej w Tychach, tj. ponad 366 km sieci oraz 40 przepompowni ścieków.

Obsługa całej sieci kanalizacji sanitarnej w mieście przez jeden podmiot oznacza szereg udogodnień dla mieszkańców. Zaczynając od kompleksowej obsługi administracyjnej związanej z planowaniem i realizacją inwestycji w zakresie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta, aż po zgłaszanie i usuwanie awarii. W jednym miejscu (siedziba RCGW S.A., al. Piłsudskiego 12, pokój 423) wydawane są warunki techniczne i uzgodnienia. Jeden podmiot jest organem doradczym oraz sprawującym nadzory branżowe. Sprawną interwencję gwarantują również brygady złożone z doświadczonych pracowników RCGW S.A. Jedna Spółka zawiera też umowy i wystawia faktury za odprowadzanie ścieków i udziela wszelkich informacji związanych z obsługą klienta (siedziba RCGW S.A., al. Piłsudskiego 12, pokój 433).

Przejęcie całego systemu kanalizacji przez RCGW S.A. ma uprościć obsługę klienta, usprawnić usuwanie awarii i umożliwić realizację kolejnych inwestycji dzięki odpowiednim służbom, możliwościom technicznym, a także wiedzy i kompetencji nowo powstałych zespołów zadaniowych – mówi Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu RCGW S.A. Dzięki skoncentrowaniu obsługi sieci w jednym podmiocie, możliwa będzie optymalizacja kosztów obsługi sieci – dodaje Prezes.

O prawidłowej pracy sieci kanalizacyjnej i pompowni decyduje bieżąca eksploatacja, a także cykliczne przeglądy. Wszystko to zaplanowane jest w szczegółowym harmonogramie działań. Autorskie rozwiązania w zakresie zarządzania, pełna automatyzacja pompowni oraz ciągły monitoring sieci już zaowocowały znacznym zmniejszeniem awaryjności sieci.

Obecnie RCGW S.A. planuje szczegółowe kontrole jakości ścieków, zwłaszcza przemysłowych oraz zlokalizowanie nielegalnych włączeń deszczówki do sieci kanalizacji sanitarnej. Cele Spółki na najbliższe trzy lata zostały określone w przygotowanym planie inwestycji w zakresie sieci kanalizacyjnej i oczyszczania ścieków. Na taki też okres, zgodnie z nową ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, RCGW S.A. opracowuje taryfę za odprowadzanie ścieków.


Źródło : http://www.rcgw.pl/