Urząd Pracy w Tychach – Nowe zasady dot. zatrudniania cudzoziemców.

 


Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.
Na stronie MRPiPS została przygotowana specjalna zakładka „Zatrudnienie cudzoziemców – zmiany po 1 stycznia 2018r.” gdzie znajdują się wszystkie informację o zmianach oraz wzory obowiązujących dokumentów.

https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnianie-cudzoziemcow–zmiany-od-2018-r/

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi:
Od 1 stycznia 2018 r., w zakresie nieobjętym przepisami o zezwoleniu na pracę sezonową, będzie można korzystać z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (tak jak dotychczas: w okresie do 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy, dla obywateli 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy).

wpłata – 30 zł;

Wpłaty w związku ze składanym oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy dokonywać na niżej wskazany rachunek bankowy Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach:

Bank Polska Kasa Opieki SA  nr rachunku: 92 1240 2975 1111 0010 7741 8891 (PLN)

UWAGA!!!
w treści przelewu należy bezwzględnie wpisać: oświadczenie – imię, nazwisko cudzoziemca

Zezwolenie na pracę sezonową:

Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej – zezwolenie na pracę sezonową.
Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka, w ramach działalności uznanych za sezonowe określonych w rozporządzeniu wykonawczym ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.
wpłata – 30 zł;
Wpłaty w związku ze składanym wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową należy dokonywać na niżej wskazany rachunek bankowy Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach:

Bank Polska Kasa Opieki SA  nr rachunku: 92 1240 2975 1111 0010 7741 8891 (PLN)

UWAGA!!!
w treści przelewu należy bezwzględnie wpisać: zezwolenie – imię, nazwisko cudzoziemca

 


Źródło : http://tychy.praca.gov.pl/