Konkurs chórów 27 Tyskich Wieczorów Kolędowych.

 


Miejskie Centrum Kultury w Tychach, organizator XXVII Festiwalu Tyskie Wieczory Kolędowe zaprasza wszystkie chóry do wzięcia udziału w konkursie chórów, który odbędzie się 7 stycznia 2018 r. o godz. 9:00 w Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach.

Regulamin konkursu chórów XXVII Tyskich Wieczorów Kolędowych

 1. XXVII Tyskie Wieczory Kolędowe odbędą się w Tychach w dniach 7 – 13 stycznia 2018r.
 2. W konkursie mogą wziąć udział chóry żeńskie, męskie i mieszane. Dopuszcza się wykonania z akompaniamentem instrumentalnym.
 1. Konkurs jest jednoetapowy. Chóry będą oceniane w trzech grupach:
 2. chóry duże parafialne i związkowe (powyżej 21 osób),
 3. chóry kameralne (do 21 osób),

    III.  chóry pozostałe (np. domów kultury, świetlicowe, ludowe, szkolne)

 1. Komisja Artystyczna zastrzega sobie prawo kwalifikowania zespołów do przesłuchań konkursowych.
 1. W konkursie nie mogą brać udziału chóry prowadzone przez jurorów.
 2. Do konkursu należy przygotować trzy dowolnie wybrane kolędy polskie oraz obowiązkowo „Wśród nocnej ciszy” w opracowaniu Stanisława Niewiadomskiego i „Bóg się rodzi” (1,2 i 5 zwrotka) w opracowaniu Tomasza Flaszy.
 1. Limit czasu na prezentację każdego chóru wynosi 15 minut.
 2. Nad przebiegiem konkursu i jego ostatecznymi wynikami czuwa komisja konkursowa w składzie: przewodniczący, członkowie jury i dyrektor artystyczny imprezy,
 1. Kryteria konkursu:

  a/ ciekawy dobór repertuaru,

    b/ precyzja wykonania utworów (intonacja, frazowanie, rytmiczność, dynamika, artykulacja),

    c/ synchronizacja wykonania z pracą dyrygenta,

    d/ ogólny wyraz artystyczny.

 1. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwa lub więcej zespołów o kolejności rozstrzygają głosy przewodniczącego jury i dyrektora artystycznego Tyskich Wieczorów Kolędowych.
 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się 7 stycznia 2018r. (niedziela) od godz. 9:00 w  Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach, al. Niepodległości 53.
 1. Jury przyzna nagrody finansowe o łącznej wartości 12.000,- zł brutto.

Od wymienionych nagród potrącony zostanie, przewidziany prawem, podatek.

 1. Jury decyduje o wielkości nagród przyznawanych za zajęcie konkretnego miejsca w poszczególnych kategoriach.
 1. Jeden z laureatów, wskazany przez jury, zostanie dodatkowo uhonorowany zaproszeniem  do specjalnego koncertu w następnej edycji Wieczorów.
 1. Zdobywca Grand Prix i zwycięzcy poszczególnych kategorii poprzedniej edycji konkursu  nie biorą udziału w bieżącej ( 1  rok karencji).
 1. Nagrodzone chóry wystąpią w koncercie laureatów 13 stycznia 2018r. w kościele  p.w. św. Marii Magdaleny w Tychach, ul. ks. Damrota 62.
 1. O utworach przewidzianych do wykonania na koncercie laureatów przez nagrodzone  chóry, decydują jurorzy i dyrektor artystyczny (każdy z laureatów wykona po jednym utworze).
 1. Dyrygenci lub prezesi chórów zobowiązani są (najpóźniej do dnia 08 stycznia 2018r.) zapoznać się z wynikami konkursu.
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przyjęcie powyższego regulaminu  z  jednoczesnym przysłaniem wypełnionej karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres : Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy, z dopiskiem „XXVII TWK”

Ko n t a k t  :

MCK – Anna Śmieszek – Szkutek:    32/327.02.90, wew.24lub anna.smieszek@mck.tychy.pl


Źródło : http://kultura.tychy.pl/