Prezydent z absolutorium.

 


Na czwartkowej sesji (29.06.) Radni Rady Miasta Tychy udzielili absolutorium Andrzejowi Dziubie – Prezydentowi Miasta Tychy. 14 radnych było „za” (Klub Radnych Inicjatywa Tyska i PO), 10 „przeciw” (PiS i STMO).

Prezydent Miasta podziękował po głosowaniu radnym za udzielone poparcie, a odnosząc się do słów radnych głosujących przeciwko udzieleniu absolutorium, podkreślił, że sztuka rządzenia polega na dokonywaniu wyborów, nie wszystko można zrobić od razu, nie na wszystko w ciągu jednego roku znajdą się środki.

29 czerwca Rada Miasta dokończyła przerwaną tydzień wcześniej sesję. Powodem przerwania obrad był brak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie prezydentowi Andrzejowi Dziubie absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu gminy. We wtorek opinia RIO dotarła do tyskiego ratusza.

– Opinia Izby do wniosku o udzielenie absolutorium jest negatywna, ale nie ze względów merytorycznych (wcześniej RIO pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie z wykonania budżetu), ale z przyczyn proceduralnych – informował na sesji przewodniczący Rady Miasta Maciej Gramatyka.

W 2016 r. dochody budżetu miasta wyniosły 696,4 mln zł, czyli o 15,3 mln zł więcej niż zaplanowano. Wydatki budżetu miasta z kolei 631,7 mln zł  tj. o 61,3 mln zł mniej niż zakładano. W związku z tym zamiast planowanego deficytu w kwocie 11,9 mln zł miasto zamknęło rok nadwyżką wynoszącą 64,8 mln zł.

– Niewykonanie planowanych wydatków, dotyczyło głównie niewykorzystanych środków  zaplanowanych na: odszkodowania za przejęte grunty (17,2 mln zł), środki na inwestycje, których kontynuacja nastąpi w tym roku (12,7 mln zł), z czego ponad 10 milionów z tej kwoty dotyczy głównie trzech zadań: budowy stadionu lekkoatletycznego, budowa strzelnicy golfowej oraz doposażenie Mediateki – mówi Urszula Dryka – skarbnik miasta.

W minionym roku najwięcej pieniędzy wydano na: oświatę i wychowanie (199 mln), pomoc społeczną (110,3 mln zł) oraz organizację transportu pasażerskiego (79,4 mln zł). Na poziomie 5% – 8% wydatków bieżących kształtują się wydatki na utrzymanie dróg, kulturę fizyczną wraz z kulturą i sztuką, gospodarkę komunalną i mieszkaniową oraz na administrację.

Wydatki majątkowe w 2016 roku zamknęły się kwotą 64 mln zł. Ich udział w stosunku do wydatków ogółem w 2016 roku wyniósł 10% co oznacza, że co dziesiąta złotówka wydatkowana w ubiegłym roku z budżetu miasta została przeznaczona na inwestycje.

– Spadek nakładów w stosunku do lat poprzednich wynika z braku realizacji w 2016 roku „dużych” projektów infrastrukturalnych współfinansowanych środkami unijnymi. W dalszym ciągu trwa procedura wdrażania nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 – nie zakończyła się ocena wielu złożonych wniosków, dopiero teraz ogłaszane są wyniki konkursów oraz podpisywane umowy o dofinansowanie – wyjaśnia Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

W roku 2016 indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia miasta nadal utrzymywał się na stosunkowo niskim poziomie. Jego maksymalna dopuszczalna wartość dla miasta Tychy wyniosła w 2016r. 11,9%. Natomiast osiągnięty wskaźnik wynikający ze spłacanych w danym roku pożyczek, kredytów oraz wykupionych obligacji wraz z odsetkami wyniósł 4,1%. To oznacza, że miasto mogłoby przeznaczyć na spłatę i obsługę zadłużenia kwotę niemalże 3-krotnie wyższą w dalszym ciągu mieszcząc się w ustawowych limitach.


Źródło : http://umtychy.pl/