Jak Tychy walczą ze smogiem.

 


Problem tzw. niskiej emisji jako głównego źródła zanieczyszczenia powietrza był w Tychach zauważony już wiele lat temu. Od tej pory regularnie podejmowane są działania zmierzające do jej ograniczenia. W latach 2002–2007 Tychy jako pierwszy samorząd w Polsce realizowały „Program Ograniczenia Niskiej Emisji”. Kolejna jego edycja trwa obecnie.

Celem I edycji „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” była wymiana starych źródeł ciepła na nowe, ekologiczne. W latach 2002–2007 wymieniono w sumie 2200 urządzeń.

W obecnej, drugiej edycji PONE rozpoczętej w 2016 r., zainstalowano do tej pory: 135 kotłów węglowych 5 klasy wg. PN-EN 303–5:2012, jeden kocioł na biomasę, 55 nowych kotłów gazowych oraz 24 układy solarne. W roku 2017 planowane jest wykonanie następnych 400 modernizacji. Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców naszego miasta, posiadających budynki mieszkalne zgłoszone do użytkowania, w których źródło ciepła jest minimum 8-letnie – mówi prezydent Tychów Andrzej Dziuba. – W ramach Programu mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę nieekologicznego źródła ciepła na piece na paliwa stałe 5 klasy, piece gazowe, pompy ciepła lub podpięcie do miejskiej sieci ciepłowniczej, jak również na montaż układu solarnego. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r., mieszkaniec ma możliwość uzyskania dofinansowania wynoszącego do 60 proc. kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż kotła lub układu solarnego, jednak nie więcej niż 7.200,00 zł brutto w przypadku wymiany kotła lub 6.000,00 zł brutto w przypadku montażu układu solarnego. Kwota przewyższająca wysokość dotacji celowej jest już kosztem mieszkańca.

Oczywiście na zanieczyszczenie powietrza mają wpływ także inne czynniki, niż zanieczyszczenia emitowane z gospodarstw domowych. Oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia i ogrzania całego miasta ma tutaj kluczowe znaczenie. Dzięki przeprowadzonym w ostatnich latach programom Tychy zaoszczędziły jej wiele.

W ramach Programu „Sowa” wymieniono 850 słupów oświetleniowych oraz 1150 opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy ledowe. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 6 mln zł (w tym dotacja NFOŚiGW – 2,6 mln zł, pożyczka NFOŚiGW 3,2 mln zł oraz środki miasta Tychy – ponad 56 tys zł).

W wyniku przeprowadzonej modernizacji miasto ograniczyło zużycie energii elektrycznej o 62,52 proc.

W kolejnych latach będziemy dążyć do modernizacji kolejnych obwodów oświetleniowych ulic – mówi prezydent Andrzej Dziuba.

Kolejne oszczędności energii daje termomodernizacja budynków. W Tychach, w latach 2002–2014 wykonano termomodernizację w 42 budynkach użyteczności publicznej. W perspektywie finansowej do 2020 r. planuje się termomodernizację kolejnych 11 takich obiektów.

Tychy są obecnie w krajowej czołówce pod względem jakości taboru wykorzystywanego w transporcie publicznym. W 2014 r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej zakupiło 36 autobusów niskoemisyjnych, wyposażonych w nowoczesne, ekologiczne silniki, zasilane sprężonym gazem ziemnym, spełniają- ce najwyższą europejską normę emisji spalin EURO 6.

W kolejnych latach miasto planuje zakup 51 nowoczesnych autobusów zasilanych CNG, 10 mikrobusów zasilanych ON, 3 trolejbusów, 2 elektrobusów oraz 2 pojazdów serwisowych do obsługi taboru autobusowego i 1 pojazdu pogotowia technicznego. Planuje się także gruntowną przebudowę zaplecza technicznego zajezdni autobusowej PKM. 31 grudnia 2016 r. miasto złożyło wniosek o dofinansowanie wartego ponad 170 milionów złotych projektu. W wyniku jego realizacji Tychy będą już absolutnym liderem w Polsce pod względem zastosowania paliw alternatywnych w transporcie publicznym.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 1/482