Powiatowy Urząd Pracy w Tychach : Program Regionalny „Aktywni 50+”

urzad_pracy-tychyPowiatowy Urząd Pracy w Tychach we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach realizuje w 2016r. Program Regionalny „Aktywni 50+”. Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, dla których został ustalony II profil pomocy.

W ramach programu realizowane są:

  • prace interwencyjne (10 m-cy zatrudnienia  w tym przez 6 m-cy refundacja pracodawcy części kosztów zatrudnienia),
  • staże (6 m-cy),
  • szkolenia.

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę z częściowym dofinansowaniem pracodawcy wynagrodzenia przez urząd pracy. Celem jest ułatwienie bezrobotnym powrotu na rynek pracy.

Staż jest to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną.

Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy są formą aktywizacji zawodowej finansowaną przez urzędy pracy, prowadzoną w formie kursu obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium równe 120% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucję szkoleniową.


Źródło : http://tychy.praca.gov.pl/