Powiatowy Urząd Pracy w Tychach przyjmuje wnioski : „Praca dla młodych”

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Tychach przyjmuje wnioski na nowy instrument rynku pracy – refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.
praca-dla-mlodych-kolo
Nowy instrument wspierający zatrudnienie osób bezrobotnych do 30 roku życia

Pracodawca lub przedsiębiorca na podstawie zawartej z urzędem pracy umowy może otrzymać przez okres 12 miesięcy refundację 90% kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, nie więcej jednak niż kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

  • pracodawca lub przedsiębiorca zainteresowany refundacją, składa wniosek w wybranym urzędzie pracy, na podstawie wniosku zawierana jest umowa oraz kierowana jest do pracy osoba bezrobotna w wieku poniżej 30 roku życia
  • pracodawca lub przedsiębiorca w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, nie mógł zmniejszyć zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
  • pracodawca lub przedsiębiorca nie może zalegać z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych
  • pracodawca lub przedsiębiorca zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja (tj. 12 m-cy) oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji (niewywiązanie się z tego warunku powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc)
  • refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

 


Źródło : http://tychy.praca.gov.pl/