PLK ogłosiły przetarg na rewitalizację linii Tychy – Bieruń – Oświęcim.

Tory 1PLK ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla studium wykonalności rewitalizacji linii Tychy – Bieruń – Oświęcim, która umożliwiłaby przywrócenie ruchu pasażerskiego na tej linii.

Przetarg dotyczy opracowania dokumentacji przedprojektowej dla projektu ”Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Niedawno rozpoczęła się rewitalizacja odcinka linii nr 169 Łaziska Średnie – Tychy. Wcześniej zakończono rewitalizację odcinka Orzesze Jaśkowice – Łaziska Średnie. Linia ta jest wykorzystywana w ruchu towarowym.

Ogłoszony dziś przetarg obejmuje wykonanie analiza wariantów rewitalizacji, która umożliwiłaby powrót pociągów pasażerskich na odcinek Tychy – Bieruń Oświęcim. Kursowanie pociągów na trasie Tychy – Bieruń zawieszono w 2001 r. a w latach 2006-2007 zlikwidowano trakcję elektryczną pomiędzy stacją Tychy Miasto a Lędzinami.

O możliwości przywrócenia połączeń pasażerskich na tej linii mówi się od kilku lat. Miasto Tychy wraz z Kolejami Śląskimi rozważają przedłużenie linii Szybkiej Kolei Regionalnej na wschód do Oświęcimia. Wzdłuż tej linii zlokalizowane są duże zakłady pracy m.in. fabryka Fiata i liczne zakłady na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

pociągPLK stwierdziły kilka problemów stojących obecnie na przeszkodzie w uruchomieniu połączeń pasażerskich na tym odcinku. Chodzi tu o niedostosowanie rozmieszczenia obiektów obsługi podróżnych do lokalizacji siedzib ludzkich i celów podróży, zły stan obiektów obsługi podróżnych, obniżenie poziomu bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi i przestarzałe urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Przedsięwzięcie jest przewidywane do współfinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Studium wykonalności obejmie trzy warianty. Pierwszy wariant ograniczonego zakresu zakłada zapewnienie możliwości kursowania pociągów pasażerskich i towarowych w relacji Tychy – Bieruń Stary – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim i uzyskanie prędkości wynikającej z istniejącej geometrii, bez wykraczania poza istniejące budowle ziemne. Prędkość może nie być jednak niższa niż 80 km/h i wyższa niż 120 km/h. Drugi wariant ograniczonego zakresu zakłada ponadto elektryfikację odcinka od Tychy Miasto do KWK Piast.

Wariant przebudowy lub budowy zakłada przeprowadzenie inwestycji polegającej na kompleksowej przebudowie linii kolejowej lub na budowie nowej infrastruktury kolejowej, co będzie prowadziło do istotnego podwyższenia parametrów techniczno-eksploatacyjnych. Jeden z analizowanych wariantów zakłada rozbudowę odcinka od stacji Tychy Miasto do ominięcia KWK Piast z jednego do dwóch torów.


Źródło : http://www.rynek-kolejowy.pl