9 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.

 


9 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W Polsce zostanie wybranych 53 posłów i posłanek. Głosowanie odbędzie się w godzinach 7.00 – 21.00.

Kto może głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego

W wyborach mogą wziąć udział obywatele polscy, którzy ukończyli 18 rok życia oraz nie zostali pozbawieni praw publicznych i nie zostali ubezwłasnowolnione oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, którzy są ujęci w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Głosowanie odbędzie się w godzinach 7.00 – 21.00.

Osoby, które mieszkają w Tychach, ale nie są tu zameldowane na pobyt stały, a także wszyscy, którzy tego dnia wyjeżdżają do innej miejscowości lub do innego kraju, też mogą wziąć w nich udział. Wystarczy pamiętać o kilku ważnych krokach.

Każdy, kto mieszka w Tychach, ale nie jest tu zameldowany (lub zameldowany jedynie na pobyt czasowy) – i chce oddać swój głos w naszym mieście –  powinien:

  • dopisać się do spisu wyborców (wniosek o zmianę miejsca głosowania)

lub

  • pobrać w urzędzie gminy zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zmiana miejsca głosowania (dopisanie do spisu wyborców)

Osoba, która w dniu wyborów będzie przebywać w innym miejscu, niż adres zameldowania na pobyt stały lub adres stałego zamieszkania, może:

– złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w terminie do 6 czerwca za pomocą usługi online dostępnej na stronie internetowej GOV.PL

– złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w terminie do 6 czerwca w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Tychach na stanowiskach 6 lub 7 Biura Obsługi Klienta lub w pokojach 504 i 505 na V piętrze Urzędu.

Zachęcamy do dopisania się do spisu możliwie najszybciej i nie odkładania tego na ostatnią chwilę.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Zaświadczenie o prawie do głosowania można uzyskać w dowolnym urzędzie gminy w Polsce. Upoważnia ono do udziału w głosowaniu w dowolnym obwodzie na terenie kraju i za granicą.

Zaświadczenie można odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W dokumencie wskazuje się imię  i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 6 czerwca w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Tychach na stanowiskach 6 lub 7 Biura Obsługi Klienta lub w pokojach 504 i 505 na V piętrze Urzędu.

Im szybciej ktoś zgłosi się po takie zaświadczenie, tym większa szansa, że uniknie czekania w kolejce w urzędzie.

Ważne: należy zwrócić uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego np. zgubienia lub zniszczenia nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego. Nie będzie też można wziąć udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami – wybory do Parlamentu Europejskiego

Osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub najpóźniej w dniu wyborów skończą 60 lat mogą:

– udzielić innej osobie pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu. W tym celu należy złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w terminie do 31 maja br. Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Tychach na V piętrze w pokoju 504.

– głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do dnia 27 maja Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach. Można to zrobić na kilka sposobów: telefonicznie (32 725 92 09), pisemnie (na adres: Komisarz Wyborczy w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice), mailowo (katowice@kbw.gov.pl) lub za pomocą platformy ePUAP

Głosowanie korespondencyjne możliwe jest tylko w kraju.

Sprawdź swoje dane

Pojawiła się usługa, która umożliwia wyborcy sprawdzenie, jakie jego dane są gromadzone w CRW oraz jaki numer i adres ma obwodowa komisja wyborcza, w której będzie głosował. Usługa jest dostępna po zalogowaniu się do aplikacji webowej mObywatel (Twoje dane -> Centralny Rejestr Wyborców).

Wyszukiwarka obwodowych komisji wyborczych>>

Wszelkie informacje o wyborach  do Parlamentu Europejskiego dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.


Źródło : https://umtychy.pl/