W Tychach trwają kontrole kotłowni w domach jednorodzinnych.

 


Trwają kontrole kotłowni w domach jednorodzinnych. Przedstawiciele Urzędu Miasta wraz ze Strażą Miejską sprawdzają, czy zainstalowany kocioł spełnia odpowiednie normy oraz czy został wymieniony w terminach określonych w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego (tzw. Uchwała antysmogowa).

Kontrolowane są między innymi te budynki, które w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), wykazują pozaklasowe źródło ciepła.

Pracownicy magistratu sprawdzają jakość paliwa stałego oraz poziom wilgotności drewna opałowego wykorzystywanego do ogrzewania domu. Przyglądają się też co składowane jest w kotłowni, jeśli stoją tam np. lakierowane płyty meblowe, może to sugerować, że były przeznaczone do spalenia.

Kontrolerzy, którzy nie stwierdzą żadnych nieprawidłowości poinformują o terminie wymiany kotła i umieszczą na nim informacyjną naklejkę, która pomoże zapobiec nieterminowej wymiany.


Kontrole odbywają się na mocy ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach i Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz  Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Kontrole przeprowadzane są zgodnie z przyjętą Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/64/2024 z dnia 19 lutego 2024r. procedurą. Opracowanie i przyjęcie tej procedury  jest jednym z działań naprawczych nałożonych na gminy województwa śląskiego aktualizacją „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” przyjętego uchwałą Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku, przyjętej Uchwałą Sejmik Województwa Śląskiego nr VI/62/8/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku.

Treść procedury dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.


Źródło : https://umtychy.pl/