Konsultacje w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Tychach.

 


Do 4 marca 2024 roku trwają konsultacje w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2024.

Formy konsultacji

Zbieranie uwag w formie:

  • pisemnej na adres: Prezydent Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy lub ePUAP:/UMTychy/skrytka. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • elektronicznej na stronie internetowej razemtychy.pl w zakładce konsultacje społeczne,

29 lutego odbędzie się dyżur telefoniczny pracownika merytorycznego w godzinach od 15.00 do 17.00 pod numerem telefonu 32 776 39 34.

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 5 ogłoszenia. Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
b) pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

Treść konsultowanego dokumentu dostepna jest na stronie: BIP


Źródło : https://umtychy.pl/