Będzie więcej drzew oraz zieleni niskiej na tyskim „Baczu”.

 


Jeszcze w tym roku zostanie wykonane „rozszczelnienie” Placu Baczyńskiego w Tychach. Projekt zakłada usunięcie nawierzchni nieprzepuszczalnej placu, wprowadzenie większej ilości zieleni m.in. drzew oraz zieleni niskiej, a także odbrukowanie fragmentów bruku bezpośrednio pod drzewami istniejącymi, aby zwiększyć dla nich przestrzeń wegetacyjną i umożliwić dalszy rozwój.

Projektowane zagospodarowanie terenu polega na zwiększeniu powierzchni biologicznie czynnej i zwiększeniu bioróżnorodności oraz wykorzystaniu wody opadowej.

Tyski Zakład Usług Komunalnych uzyskał dotację na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie dotacji na ten cel w ramach Programu „Zielono-niebieska Infrastruktura” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

Koncepcję zagospodarowania placu przygotowała Róża Jaros z TZUK, a projekt firma Tecla Sp. z o.o. Architektura i Urbanistyka. Prace mają się rozpocząć w IV kwartale 2024 roku. Koszt inwestycji to 524 tys. złotych (244 400 zł dofinansowania w formie dotacji), pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.

This slideshow requires JavaScript.



Źródło : https://umtychy.pl/