Informator dla osób dotkniętych przemocą oraz stosujących przemoc domową.

 


Doznałeś przemocy ze strony osoby najbliższej? Lub może sam krzywdzisz swoją rodzinę, zachowujesz się agresywnie wobec swoich bliskich i masz poczucie, że nie radzisz sobie z emocjami? Przestępstwo przemocy w rodzinie jest problemem. Zapewnij sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwo zapoznając się z informatorem dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób stosujących przemoc. Zawiera on dane teleadresowe instytucji, w których otrzymasz pomoc i wsparcie.

Czym jest przemoc w rodzinie?

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy przez to rozumieć „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

Ofiarą przemocy w rodzinie może być każdy – dziecko, osoba z niepełnosprawnościami, małżonek, partner, osoba starsza.

Jakie są rodzaje przemocy?

 • przemoc fizyczna – popychanie, kopanie, duszenie, bicie,
 • przemoc psychiczna – poniżanie, wyśmiewanie, obrażanie, wyzywanie, narzucanie własnych poglądów, krytykowanie, kontrolowanie, stosowanie gróźb oraz odseparowanie od rodziny i znajomych,
 • przemoc seksualna – są to sytuacje, kiedy sprawca, w celu zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych, wymusza na drugiej osobie nieakceptowane przez nią zachowania – molestowanie, zmuszanie do współżycia lub jakichkolwiek innych zachowań seksualnych,
 • przemoc ekonomiczna i rażące zaniedbanie wobec członków rodziny – związane są z obowiązkiem sprawowania należytej pieczy nad rodziną, szczególnie dziećmi, niezaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny, pozbawienia jej członków ubrania, jedzenia, schronienia, czy braku zainteresowania rozwojem, higieną i problemami najmłodszych członków rodziny, a nawet odbierania ofierze zarobionych pieniędzy i uniemożliwienia jej podjęcia pracy.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej pamiętaj, że sprawca każdego rodzaju przemocy powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję dzwoniąc na numer alarmowy 112. Szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia.

Nigdy nie jest za późno, żeby przerwać przemoc. Najprościej poprosić o pomoc dzielnicowego. Jako doświadczony policjant pierwszego kontaktu z pewnością będzie wiedział jak pomóc, podpowie takiej osobie, gdzie powinna się udać, żeby rozwiązać swoją trudną sytuację rodzinną i jak ma postępować wobec swojego oprawcy.

Skontaktuj się ze swoim dzielnicowym za pomocą bezpłatnej aplikacji na telefon komórkowy „Moja Komenda” lub za pośrednictwem aplikacji „Śląski Dzielnicowy”. Dane kontaktowe wszystkich tyskich dzielnicowych można również znaleźć na stronie internetowej miejscowej jednostki Policji.

Możesz skorzystać z porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie, dzwoniąc pod numer Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 800 12 00 02 (od początku 2017 roku telefon jest czynny przez całą dobę).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Wykaz placówek w Tychach, w których można uzyskać pomoc:

 

Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46 Tychy, 112 lub 47 855 1200  47 855 1255  47 855 1266  47 855 1351 (Rewir Dzielnicowych)

fax: 47 8551244, dyzurny@tychy.ka.policja.gov.pl

 • interwencja,
 • zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających zagrożenie dla życia bądź zdrowia,
 • wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy,
 • podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy,
 • możliwości wydania wobec osoby stosującej przemoc domową nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia i zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej, zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej, zakazu wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, obiektu sportowego lub miejsca pracy i przebywania na tym terenie.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Budowlanych 59 Tychy, telefon 32 323 22 63, 32 323 22 61, fax 32 323 22 62

 • program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową,
 • pomoc zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w tym wsparcie w ramach pracy socjalnej, wsparcie informacyjne.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Nowokościelna 27 Tychy, telefon 32 227 05 75, 887 468 793, oik_tychy@interia.pl

 • interwencja kryzysowa,
 • pomoc psychologiczna,
 • wsparcie w ramach pracy socjalnej,
 • pomoc w ramach grupowych form wsparcia,
 • schronienie.

 

Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”, ul. Nałkowskiej 19 Tychy, telefon 32 720 52 42, poniedziałek-piątek w godzinach 10:00- 16:00

 • konsultacje psychologiczne dla osób w kryzysie,
 • konsultacje psychologiczne dla osób doświadczających przemocy,
 • konsultacje prawne,konsultacje psychologiczne dla osób w kryzysie,
 • konsultacje pedagogiczne dla rodziców i dzieci,
 • konsultacje dla osób z problemem alkoholowym (dorośli i młodzież),
 • konsultacje dla osób z problemem  narkotykowym (dzieci, młodzież i dorośli),
 • konsultacje dla rodzin i partnerów osób z problemem alkoholowym i narkotykowym,
 • grupy edukacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych.

 

Zespół Interdyscyplinarny, ul. Budowlanych 59 Tychy, telefon 32 323 22 66, zi@mops.tychy.pl

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, ze szczególnym uwzględnieniem procedury „Niebieskie Karty”;
 • tworzenie grup diagnostyczno- pomocowych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

 

NZOZ MENS SANA Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, ul. Bukowa 20 Tychy, telefon 32 327 51 83, 605 637 072, osrodek@mens-sana.pl

 • pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy domowej związanej z uzależnieniem od alkoholu i/lub substancji psychoaktywnych,
 • konsultacja i diagnoza psychologiczna problemów przemocy związanej z uzależnieniem od alkoholu i/lub substancji psychoaktywnych,
 • konsultacja psychiatryczna i diagnoza psychiatryczna problemów przemocy związanej z uzależnieniem od alkoholu i/lub substancji psychoaktywnych,
 • terapia dla osób uzależnionych,
 • terapia dla osób z problemem uzależnienia w rodzinie.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Andersa 16 Tychy, telefon 32 227 23 92, 513 032 811, ppptychy@onet.eu

 • bezpłatne wsparcie dla dzieci i młodzieży do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz ich rodziców doświadczających przemocy

 

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, al. Niepodległości 49 Tychy, telefon 32 776 35 09

 • prowadzenie działań informacyjnych.

 

PAMIETAJ! Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy! Nigdy nie jest za późno do podjęcia właściwych kroków, aby zmienić swoje życie na lepsze.