„Bieruński Bon Żłobkowy” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od miesiąca stycznia 2024 r. zajmuje się realizacją świadczenia pieniężnego „Bieruński Bon Żłobkowy.”

Jest to świadczenie pieniężne dla zamieszkałych na terenie Gminy Bieruń rodzin z dziećmi w wieku do lat 3, a jego celem jest częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Powyższy Bon przyznawany jest w kwocie 300 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 lat na okres wynikający z umowy o objęcie dziecka opieką w żłobku, nie dłużej jednak niż na okres danego roku kalendarzowego.

Świadczenie przysługuje, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: oboje rodzice (opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni albo osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej lub samotnie wychowujący dziecko rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny albo osoba pełniąca funkcje rodziny zastępczej):

  1. zamieszkują wraz z dzieckiem na terenie Gminy Bieruń, rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie gminy Bieruń, jeżeli uzyskują dochody lub przychody podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  2. są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową,
  3. nie korzystają  z  urlopu  wychowawczego,  rodzicielskiego,  macierzyńskiego  lub tacierzyńskiego,
  4. sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem,
  5. mają zawartą  umowę  o  objęcie  dziecka  opieką  z  niepublicznym  podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Bieruń.

Świadczenie przysługuje także, jeżeli oboje rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni, osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej lub rodzic samotnie wychowujący dziecko rodzic nie są zatrudnieni lub nie wykonują innej pracy zarobkowej z powodu legitymowania się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo kontynuowania nauki w systemie dziennym, która uniemożliwia sprawowanie bezpośredniej opieki nad dzieckiem.

Formularze wniosków wraz z załącznikami można pobrać i złożyć w siedzibie Działu Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu zlokalizowanej w Bieruniu przy ul. Władysława Jagiełły 1 (segment A – budynek parterowy) w godzinach urzędowania Ośrodka, tj. w poniedziałki w godz. 7.30 – 17.00, we wtorki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30 oraz w piątki w godz. 7.30 – 14.00.

Druk wniosku można także pobrać tutaj : Bieruński Bon Żłobkowy.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu – Działu Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych pod numerami telefonów: 32 708 04 89 i 32 708 04 90 lub poprzez adres e-mail : sekretariat@mops.bierun.pl


Źródło : https://www.bierun.pl/