Konsultacje społeczne: „Program w zakresie profilaktyki depresji u dzieci i młodzieży w mieście Tychy”.

 


Do 8 lutego prowadzone są konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Program w zakresie profilaktyki depresji u dzieci i młodzieży w mieście Tychy”.

Zbieranie uwag w formie:
• pisemnej na adres: Prezydent Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy lub ePUAP:/UMTychy/skrytka. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
• elektronicznej na stronie internetowej razemtychy.pl w zakładce konsultacje społeczne,

Pracownik merytoryczny będzie dyżurował 1 lutego 2024 roku w godzinach od 15.00 do 17.00 pod numerem telefonu 32 776 35 08.
Dokumentacji sprawy jest udostępniana w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia (V piętro, pok. 508), po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel.: 32 776 35 08.

Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia. Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
b) pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

Treść konsultowanego dokumentu dostepna jest na stronie:BIP

Więcej informacji na stronie konsultacji razemtychy.pl.


Źródło : https://umtychy.pl/