Nabór wniosków dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

 


Powiatowy Urząd Pracy w Tychach  w ramach środków Funduszu Pracy od dnia 22 stycznia 2024 roku uruchamia nabory wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Pracodawców zapraszamy do składania wniosków o:

  • organizację staży,
  • organizację prac interwencyjnych,
  • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Osoby bezrobotne zapraszamy do składania wniosków o:

  • sfinansowanie szkolenia lub studiów podyplomowych,
  • przyznanie bonu na zasiedlenie w związku z podjęciem zatrudnienia  (forma wsparcia dla osób do 30 roku życia),
  • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • przyznanie finansowania opłaty pobieranej za postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

Pierwszeństwo w otrzymaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej mają firmy tworzone na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach tj. w mieście Tychy oraz w powiecie bieruńsko-lędzińskim (Bieruń, Bojszowy, Chełm Śląski, Imielin, Lędziny).

Nabory wniosków prowadzone są w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na daną formę aktywizacji zawodowej.

Druki wniosków oraz szczegółowe warunki realizacji poszczególnych instrumentów i usług rynku pracy do pobrania na stronie internetowej https://tychy.praca.gov.pl/ w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców lub w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy.


Źródło : https://tychy.praca.gov.pl/