Ruszyły zapisy na XXXIX Perłę Paprocan.

 


Pragniemy poinformować, że zapisy na XXXIX Perłę Paprocan zostały uruchomione. XXXIX edycja Perły Paprocan odbędzie się 17 marca 2024 r.

Trasa dla biegaczy i zawodników nordic walking jest zróżnicowana:
a) biegacze mają do wyboru 6 dystansów – od ok. 7 km (jedno okrążenie – pętla – wokół jeziora Paprocany) poprzez wielokrotność aż do maratonu, tj. 42,195 km (sześć okrążeń),
b) zawodnicy nordic walking mają do wyboru 3 dystanse – ok. 7 km (jedno okrążenie – pętla – wokół jeziora Paprocany), ok. 14 km (dwa okrążenia) i półmaraton, tj. 21,0975 km (trzy okrążenia),
c) zawodnicy nie muszą deklarować dystansu przed biegiem.

Prawo startu w zawodach mają osoby, u których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegach, szczególnie długodystansowych.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
Wypełniając formularz zgłoszeniowy zawodnik oświadcza, że startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i jest w pełni świadomy, iż udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i
urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Zgłoszenie przez zawodnika udziału w XXXIX Perle Paprocan poprzez wypełnienie formularza jest jednoznaczne z jego potwierdzeniem, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, zaakceptował go i zobowiązał się do jego przestrzegania, że wyraził zgodę na wymagane oświadczenia stanowiące integralną jego część, jak też na przetwarzanie jego danych osobowych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku.

Limit miejsc startowych wynosi 1111 zawodników.

REGULAMIN XXXIX PERŁY PAPROCAN.

ZAPISY NA XXXIX PERŁĘ PAPROCAN.