Konsultacje społeczne w sprawie przeciwdziałania przemocy domowej.

 


Do 3 stycznia 2024 r. trwają konsultacje w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2027.

Prezydent Miasta Tychy informuje o rozpoczęciu w dniu 20 grudnia 2023 roku konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2027.

Jednostką organizacyjną, wyznaczoną do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach.

Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia do dnia zakończenia konsultacji.

Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,

b) pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

Uchwala_program_przemoc_2024_2027


Źródło : https://razemtychy.pl/