Nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów – mieszkańców Bierunia.

 


Do 20 października składać można wnioski o przyznanie stypendium dla studentów! Stypendium stanowi formę pomocy materialnej dla najzdolniejszych studentów – mieszkańców Bierunia. Ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez pokonanie trudności w dostępie do kształcenia, zwłaszcza bariery ekonomicznej oraz motywowanie do osiągania coraz wyższych wyników w nauce. Zapraszamy bieruńskich studentów do udziału w naborze wniosków.

Stypendium może być przyznane osobom:

  • będącym mieszkańcami miasta Bierunia w rozumieniu art. 25 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.),
  • studiującym na uczelniach wyższych, prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym,
  • które nie ukończyły 25. roku życia,
  • których średnia ocen za ostatni ukończony rok akademicki nie jest niższa niż 4,0,
  • w przypadku studentów, studiujących na I roku studiów, średnia ocen ukończenia szkoły średniej nie jest niższa niż 4,75,
  • których dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy od 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2207).

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 20 października każdego roku.

Szczegółowy regulamin przyznawania stypendium dla studentów określa Uchwała Nr XII/1/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustanowienia oraz określenia warunków, zasad, trybu przyznawania stypendiów dla studentów za wysokie osiągnięcia w nauce.


Źródło : https://www.bierun.pl/