Nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Tychach”.

 


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach ogłasza nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, działanie FESL.05.01 aktywizacja zawodowa przez PUP.

W 2023 roku na realizację projektu Powiatowy Urząd Pracy w Tychach planuje przeznaczyć kwotę  2 128 256,49zł w tym z UE  1 800 018,01 zł.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach, w szczególności:

  • osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:
– kobiet,
– osób w wieku 55 lat i więcej,
– osób z niepełnosprawnościami,
– osób o niskich kwalifikacjach,
– osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób młodych (w wieku od 18 do 29 lat) zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, w szczególności:
– osób z grupy NEET,
– osób samotnie wychowujących dzieci,
– osób opuszczających pieczę zastępczą,
– osób pochodzenia migranckiego.

Nabór wniosków w 2023r. będzie prowadzony od dnia 3 lipca br. do wyczerpania dostępnego limitu środków na:

  • staż dla 8 osób (w tym dla 4 osób do 30 roku życia),
  • szkolenia dla 9 osób (w tym dla 3 osób do 30 roku życia),
  • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla 25 osób (w tym dla 10 osób do 30 roku życia),
  • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 25 osób (w tym dla 15 osób do 30 roku życia).

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków na formy wsparcia, które przyczynią się do aktywizacji i zatrudnienia dla wyżej wymienionych osób bezrobotnych.

Zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach, w szczególności osoby wymienione powyżej do uczestnictwa w projekcie.

Druki wniosków oraz szczegółowe warunki realizacji poszczególnych instrumentów i usług rynku pracy do pobrania na stronie internetowej https://tychy.praca.gov.pl/ w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców lub w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy.


Źródło : https://tychy.praca.gov.pl/