Nabór kandydatów na ławników w Bieruniu.

 


Z dniem 31 grudnia 2023 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych wybranych na kadencję 2020 – 2023. W związku z tym Rada Miejska w Bieruniu dokona wyboru ławników na kolejną kadencję.

Rada Miejska w Bieruniu, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 217 z późn.zm.), dokona wyboru ławników do:

 • Sądu Rejonowego w Tychach – ławników, w tym 2 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych i 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy;
 • Sądu Okręgowego w Katowicach – 6 ławników, w tym 2 ławników do orzekania w sprawach karnych i 4 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych.

Nabór kandydatów na ławników odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Bieruniu w terminie od 1 do 30 czerwca 2023 roku.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów;
 • stowarzyszenia;
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto zgodnie z art. 158 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych:

 • Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 • Jest nieskazitelnego charakteru.
 • Ukończył 30 lat.
 • Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku.
 • Nie przekroczył 70 lat.
 • Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.
 • Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie mogą być (art. 159 w/w ustawy):

 • Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze.
 • Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 • Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń.
 • Adwokaci i aplikanci adwokaccy.
 • Radcy prawni i aplikanci radcowscy.
 • Żołnierze w czynnej służbie wojskowej.
 • Funkcjonariusze Służby Więziennej.
 • Radni gminy, powiatu i województwa.

Szczegółowe informacje można znaleźć na : https://bip.bierun.pl/nabor-lawnikow/index


Źródło : https://www.bierun.pl/