Nabór wniosków dotyczący aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

 


Nabór wniosków z rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczący aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach ogłasza nabór wniosków na:

  • organizację staży dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (3 osoby), osób bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami/bez kwalifikacji (4 osoby), kobiet długotrwale bezrobotnych (11 osób),
  • organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (3 osoby) oraz osób bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami/bez kwalifikacji (4 osoby),
  • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (maksymalna kwota wsparcia to 30 tys. zł na 1 stanowisko pracy) dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (2 stanowiska pracy) oraz osób bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami/bez kwalifikacji (4 stanowiska pracy),
  • sfinansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz osób bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami/bez kwalifikacji,
  • przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (maksymalna kwota wsparcia to 30 tys. zł) dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (3 osoby).

Nabór wniosków ma charakter ciągły do momentu wyczerpania dostępnego limitu środków.
Druki wniosków oraz szczegółowe warunki realizacji poszczególnych instrumentów i usług rynku pracy do pobrania na stronie internetowej https://tychy.praca.gov.pl/ w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców lub w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.


Źródło : https://tychy.praca.gov.pl/