Konsultacje społeczne – plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Oświęcimskiej.

 


Od 7 marca do 4 kwietnia trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 7 marca 2023 r. – 4 kwietnia 2023 r.

Jednostka organizacyjna wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:
Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki – Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
tel. (32) 7763701,
adres mailowy:

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Uwagi i opinie dotyczące projektu planu miejscowego należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia, do dnia zakończenia konsultacji.
Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
a)    odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
b)    pełną nazwę organizacji pozarządowych, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

Informacja o wynikach konsultacji:
Wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji, tj. do dnia 18 kwietnia 2023 r.Źródło : https://razemtychy.pl/