XV Tyski Festiwal Monodramu MoTyF : „Życie pani Pomsel” – monodram Anny Seniuk.

 Źródło : https://kultura.tychy.pl/