Dodatkowy nabór do programu wymiany węglowych źródeł ciepła.

 


Gmina Miasta Tychy ogłasza nabór uzupełniający do projektu grantowego pn: „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach – ETAP I” oraz projektu grantowego pn: „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach – ETAP II”.

Gmina Miasta Tychy ogłasza nabór uzupełniający do projektu grantowego pn: „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach – ETAP I”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs.

Projekt jest realizowany zgodnie z Regulaminem naboru i realizacji projektu grantowego „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach – ETAP I”, przyjętym Zarządzeniem nr 0050/298/22 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 sierpnia 2022r.  Każdy mieszkaniec zainteresowany złożeniem deklaracji udziału w projekcie powinien się zapoznać z Regulaminem projektu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej:

Termin składania wniosków o przyznanie grantu:

Od 5 grudnia 2022r. do wyczerpania limitu środków.

Nabór wniosków o przyznanie grantu w projekcie odbywać się będzie w trybie konkursowym.
W przypadku dużej ilości wniosków o przyznaniu dofinansowania decydująca będzie kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Termin ogłoszenia listy podstawowej i rezerwowej:

Lista będzie aktualizowana co 2 tygodnie od dnia otwarcia naboru ze względu na formułę otwartą.

Termin podpisywania umów z mieszkańcami:

Do 30 dni od złożenia wniosku o udzielenie grantu po zakwalifikowaniu wniosku na listę podstawową, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 roku

Termin realizacji zadań : Do 15 sierpnia 2023 roku


Gmina Miasta Tychy ogłasza nabór uzupełniający do projektu grantowego pn: „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach – ETAP II”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs

Projekt jest realizowany zgodnie z Regulaminem naboru i realizacji projektu grantowego „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach – ETAP II”, przyjętym Zarządzeniem nr 0050/299/22 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 sierpnia 2022r.  Każdy mieszkaniec zainteresowany złożeniem deklaracji udziału w projekcie powinien się zapoznać z Regulaminem projektu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej:

Termin składania wniosków o przyznanie grantu:

Od 5 grudnia 2022r. do wyczerpania limitu środków.

Nabór wniosków o przyznanie grantu w projekcie odbywać się będzie w trybie konkursowym. Preferowana będzie wymiana kotłów bezklasowych oraz klasy 3, a w dalszej kolejności klasy 4.
O przyznaniu dofinasowania decydująca będzie kolejność zgłoszeń najpierw kotłów bezklasowych i klasy 3, a następnie kotłów klasy 4, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Termin ogłoszenia listy podstawowej i rezerwowej:

Lista będzie aktualizowana co 2 tygodnie od dnia otwarcia naboru ze względu na formułę otwartą

Termin podpisywania umów z mieszkańcami:

Do 30 dni od złożenia wniosku o udzielenie grantu po zakwalifikowaniu wniosku na listę podstawową, lecz nie później niż do 31 maja 2023 roku

Termin realizacji zadań : Do 15 czerwca 2023 rokuŹródło : https://umtychy.pl/