Konsultacje – „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy na lata 2023 – 2027”.

 


Trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy na lata 2023 – 2027”.

Konsultacje dotyczą  projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy na lata 2023 – 2027”.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacj:16 listopad 2022r. – 30 listopad 2022r.

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje do dnia zakończenia konsultacji.

Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu uchwały oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,

b) pełną nazwę organizacji pozarządowych, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

Informacja o wynikach konsultacji:

Wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji, tj. do dnia 14 grudnia 2022r.


Źródło : https://www.razemtychy.pl/