Wniosek Lędzin do UKOiK w sprawie zmiany źródła dostarczania wody przez tyski RPWiK.

 


W związku z odrzuceniem przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach, propozycji polubownego rozwiązania sprawy zmiany źródła zasilania wody, która wywołała niezadowolenie licznej grupy mieszkańców, Burmistrz Miasta Lędziny wraz z grupą 5 radnych złożyła do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego oraz o kontrolę RPWiK w Tychach, ponieważ firma ta bez wiedzy konsumentów – mieszkańców miasta Lędziny zmieniła źródło dostarczanej wody, czym w ocenie wnioskodawców mogła dopuścić się wykorzystywania pozycji dominującej na lokalnym rynku dostawy wody, a tym samym naruszenia zbiorowego interesu konsumentów.

Poniżej przedstawiamy treść wniosku do UOKiK w Warszawie skierowanego przez burmistrz Krystynę Wróbel i 5 radnych: Bogusława Dzierżaka, Tomasza Kostyrę, Bogusława Norasa. Bogumiłę Stolecką i Pawła Wanota. Ze względu na nieobecność wniosku nie podpisał radny Tadeusz Ingram.Źródło : http://www.ledziny.pl/