Informacja nt. oddziałów przygotowawczych dla uchodźców z Ukrainy.

 


W Szkole Podstawowej Nr 36 w Tychach, która jako pierwsza organizuje oddziały przygotowawcze dla dzieci uchodźców z Ukrainy, kończą się już wolne miejsca.

Kolejne tego typu oddziały planujemy utworzyć w Szkole Podstawowej Nr 17 (ul. Begonii 5, tel. 32 227 32 10) dla uczniów klas I-III oraz w Szkole Podstawowej Nr 13 (al. Niepodległości 108, tel. 32 227 27 49) dla klas IV-VI.

Osoby zainteresowane prosimy kontaktować się bezpośrednio z tymi szkołami.

Poza wyznaczonymi placówkami, cały czas można zgłaszać się również do szkół zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania rodziny z Ukrainy.

Każdy przybywający do Polski cudzoziemiec z dzieckiem w wieku 7-18 lat jest zobowiązany do zapisania dziecka do szkoły odpowiedniego typu (zależnie od wieku i ukończonych lat nauki w swoim kraju). Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna.

W Polsce obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

Po ukończeniu szkoły podstawowej dziecko podlega obowiązkowi nauki do ukończenia 18 roku życia w szkole ponadpodstawowej, tj. w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub 3-letniej szkole branżowej I stopnia, w których dziecko uczy się określonego zawodu.

Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły. Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego. Zajęcia te w tyskich szkołach prowadzone są indywidualnie lub w grupach w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez czas nieokreślony. Mogą również korzystać z zajęć wyrównawczych z wybranych przedmiotów nauczania, jeśli nauczyciel prowadzący zajęcia stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z danego przedmiotu. Zajęcia te mogą być prowadzone w wymiarze do 3 godzin tygodniowo przez okres 12 miesięcy.

W każdej szkole uczniowie mogą liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.

W każdej szkole podstawowej  dziecko uchodźców z Ukrainy może skorzystać z bezpłatnego obiadu.

Oddziały przygotowawcze – większy zakres wsparcia w nauce

Większy zakres wsparcia w nauce dla dzieci nieznających języka polskiego można uzyskać zapisując dziecko do szkoły prowadzącej oddziały przygotowawcze.

Oddział przygotowawczy to grupa uczniów składająca się wyłącznie z obywateli danego kraju, licząca nie więcej niż 15 osób, a więc grupa mniej liczna niż w ogólnodostępnych zespołach klasowych w szkołach. Uczeń oddziału przygotowawczego, tak jak w każdej szkole, ma prawo do uczęszczania na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów w wymiarze do 3 godzin tygodniowo. Więcej czasu poświęcane jest na naukę języka polskiego co z pewnością może przyspieszyć ten proces, a ponadto ułatwi szybszą asymilację w polskiej szkole. Zgodnie z polskim prawem szkoła, w której powstanie oddział przygotowawczy przeznacza na naukę języka polskiego co najmniej 3 godziny tygodniowo. W Tychach chcielibyśmy ją organizować w wymiarze około 5 godzin tygodniowo. Dodatkową zaletą uczęszczania do oddziału przygotowawczego jest możliwość korzystania przez uczniów w czasie zajęć lekcyjnych z pomocy osoby władającej językiem ukraińskim (w miarę możliwości kadrowych szkoły).

Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły w Polsce?

Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz – napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.

  • Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.
  • Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.
  • Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, pomoc uzyskasz w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach pod numerem telefonu 32 438 23 95 lub drogą mailową na adres ukraina@oswiata.tychy.pl

Opieka nad dziećmi uchodźców z Ukrainy w wieku 3 do 6 lat

Tyskie przedszkola mogą nieodpłatnie zaopiekować się również dziećmi uchodźców w wieku 3 do 6 lat, których rodzice mają możliwość podjęcia zatrudnienia. Nie wszystkie przedszkola dysponują wolnymi miejscami. Pomoc w znalezieniu wolnego miejsca w przedszkolu uzyskasz w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach pod numerem telefonu 32 438 23 95 lub drogą mailową na adres edu.ukraina@oswiata.tychy.pl


Źródło : https://www.oswiata.tychy.pl/