Konsultacje społeczne w Bieruniu – Wypełnij ankietę.

 


Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bierunia do roku 2030. Poniżej znajduje się link do ankiety.

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag i propozycji zmian od mieszkańców Gminy Bieruń w przedmiocie zapisów projektu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bierunia do roku 2030.

Na podstawie art. 5a i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/9/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bieruń zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych, w celu uzyskania opinii, uwag i propozycji zmian przez mieszkańców Gminy Bieruń w przedmiocie zapisów projektu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bierunia do roku 2030.13

Jedocześnie Projekt Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bierunia do roku 2030 zostanie skierowany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W przypadku uwzględnienia w Projekcie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bierunia do roku 2030 przedsięwzięć mogących spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Projekt Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bierunia do roku 2030 wraz z formularzem konsultacyjnym są dostępne:

  1. na stronie internetowej – www.bierun.pl,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.bierun.pl.

Konsultacje mają zasięg ogólnogminny i przeprowadza się je na terenie Gminy Bieruń. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Gminy Bieruń.

  • Termin rozpoczęcia konsultacji: 8 lutego 2022 r.,
  • Termin zakończenia konsultacji: 22 lutego 2022 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:

  1. możliwość zapoznania się z projektem dokumentu, wyłożonym do wglądu na stronie internetowej www.bierun.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.bierun.pl,
  2. przyjmowanie uwag i propozycji zmian na piśmie za pomocą wypełnienia elektronicznego formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.bierun.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.bierun.pl,
  3. udział w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 21 lutego 2022 r. o godz. 16.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość – poprzez platformę Microsoft Teams. Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłosić mailowo na adres: fz@um.bierun.pl lub telefonicznie na numer 32/708-09-63 z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail do dnia 18 lutego 2022 r. Na wskazany adres e-mail zostanie wysłane zaproszenie do programu Microsoft Teams, najpóźniej 21 lutego 2022 r. do godz. 15:00.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się raport, który podlega opublikowaniu do 30 dni od zakończenia przedmiotowych konsultacji społecznych:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej www.bierun.pl.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.

LINK DO ANKIETY – KLIKNIJ TUTAJŹródło : https://www.bierun.pl/