Bieruń : Nabór wstępny do programu STOP SMOG.

 


Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bieruniu poszukuje osób chętnych do udziału w projekcie STOP SMOG (osób fizycznych o niskim dochodzie, będących właścicielem lub współwłaścicielem budynków jednorodzinnych).

Do 31 stycznia 2022 roku, telefonicznie 32 708-09-86 lub email: os@um.bierun.pl mieszkańcy Bierunia mogą zgłaszać się do programu STOP SMOG.

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Bieruń do Programu STOP SMOG, realizowanego przez Górnośląsko Zagłębiowską Metropolię przy współpracy 15 gmin członkowskich, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bieruniu poszukuje osób chętnych do udziału w projekcie (osób fizycznych o niskim dochodzie, będących właścicielem lub współwłaścicielem budynków jednorodzinnych).

Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków.

Do Programu zostanie zakwalifikowana osoba, która:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem albo posiadaczem budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • jest członkiem gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (2.189,04 zł brutto) i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (1.563.60 zł brutto), oraz złożyła oświadczenie,  w którym określiła liczbę osób w gospodarstwie domowym.
 • posiada łącznie środki własne oraz zasoby majątkowe (o których mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych) nieprzekraczające kwoty 53.000,00 zł, z wyłączeniem:  wartości budynku lub lokalunieruchomości gruntowych związanych odpowiednio z tym budynkiem lub tym lokalem,
 • złożyła oświadczenie zawierające informacje o środkach i zasobach majątkowych,
 • faktycznie zamieszkuje w budynku,
 • wyrazi zgodę na udostępnienie budynku dla realizacji programu STOP SMOG.

Wysokość dofinansowania dla jednego budynku (a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu) może wynieść maksymalnie 53 000 zł.

Zakres Programu obejmuje:

 • wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne,
 • termomodernizację budynku,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • zapewnienie budynkom dostępu do energii z instalacji OZE,
 • zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

Szczegółowy zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego może obejmować:

 • likwidację urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, albo wymiany takich urządzeń lub systemów na spełniające standardy niskoemisyjne,
 • zainstalowanie, przyłączenie i uruchomienie mikroinstalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w tym urządzeń służących doprowadzaniu lub odprowadzaniu energii elektrycznej z tej mikroinstalacji, oraz pompy ciepła, związanych funkcjonalnie z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym będącym przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
 • zapewnienie budynkowi mieszkalnemu jednorodzinnemu dostępu do energii z zewnętrznej instalacji odnawialnego źródła energii oraz pompy ciepła, wraz z zainstalowaniem urządzeń służących doprowadzaniu energii elektrycznej z tej instalacji, w tym będących własnością gminy,
 • przyłączenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej albo gazowej lub modernizacji przyłącza do takiej sieci,
 • instalację w budynku mieszkalnym jednorodzinnym źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną,
 • docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • modernizację systemu ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • likwidację liniowych i punktowych mostków cieplnych,
 • modernizację systemu wentylacji polegającej w szczególności na naprawie, przebudowie i izolacji kanałów nawiewnych i wywiewnych transportujących powietrze wentylacyjne,
 • montaż systemów optymalizujących strumień objętości oraz parametry jakościowe powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczeń w zależności od potrzeb użytkownika,
 • naprawy, przebudowy i modernizacji przewodów kominowych.

W ramach programu STOP SMOG zostanie zapewniony:

 • Doradca Energetyczny, którego zadaniem będzie zaprojektowanie działań termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym,
 • Wykonawca/y robót budowlanych działań termomodernizacyjnych (wybrany w przetargu),
 • Nadzór inwestorski.


Źródło : https://www.bierun.pl/