Konsultacje w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla U.

 


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla U przy ul. Uczniowskiej i ul. Sikorskiego w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 1.  Zasięg konsultacji

Ogólnomiejski.

 1. Formy konsultacji
 • Spotkanie otwarte
  • w Urzędzie Miasta Tychy – z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego, w tym obowiązkiem zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu społecznego oraz limitem uczestników wynoszącym 150 osób; chęć udziału w dyskusji należy zgłosić, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną na adres:  lub na piśmie na adres urzędu – z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu.
  • prowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online) w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag.
 • Zbieranie uwag w formie:
 • pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy;
 • elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP: /UMTychy/skrytka_);
 • poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
 • Rozpatrzenie uwag w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy.

Forma i tryb konsultacji oraz rozpatrzenia uwag wynika z przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).

 1. Termin rozpoczęcia konsultacji

16 listopada 2021 r.

 1. Czas trwania konsultacji
 • 16 listopada – 17 grudnia 2021 r. – wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu:
 • 2 grudnia 2021 r. – stacjonarne spotkanie otwarte (dyskusja publiczna) o godzinie 16.30, w sali 102 na I piętrze, w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 w Tychach;
 • 16 grudnia 2021 r. – spotkanie otwarte online (dyskusja publiczna) o godzinie 16.30; link do zdalnej dyskusji dostępny będzie wraz z Obwieszczeniem na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » Obwieszczenia » Zagospodarowanie przestrzenne » 2021 » Listopad);
 • 18 grudnia – 31 grudnia 2021 r. – możliwość składania uwag do Prezydenta Miasta Tychy: pisemnych na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, elektronicznychza pomocą elektronicznej skrzynki podawczej albo pocztą elektroniczną.
 1. Nazwa i adres właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje

Wydział Planowania Przestrzennego i UrbanistykiUrzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43‑100 Tychy, tel. 32-776-3701, 32-776-3705 email: urbanistyka@umtychy.plŹródło : https://razemtychy.pl/