Czysta decyzja – rusza kolejny nabór wniosków na wymianę „kopciuchów”.

 


31 sierpnia rusza w Tychach nabór wniosków do kolejnej edycji programu wymiany węglowych źródeł ciepła. Do mieszkańców mogących zostać beneficjentami tego projektu Urząd Miasta wyśle listy z informacją o rozpoczynającym się programie.

Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków unijnych w ramach projektu grantowego pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach – etap II”. To już kolejny program wymiany starych źródeł ciepła na nowe, bardziej ekologiczne.

Termin składania wniosków o przyznanie grantu:

 • od 31 sierpnia 2021 r. (od godz. 9.00) do 07 października 2021 r. (do godz. 17.30)

Termin ogłoszenia listy podstawowej i rezerwowej:

 • do 22 listopada 2021 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przez Urząd Marszałkowski:

 • maj 2022 r.

Kwota grantu przeznaczona na dofinansowanie projektu

Nabór wniosków o przyznanie grantu w projekcie odbywać się będzie w trybie konkursowym. Preferowana będzie wymiana kotłów bezklasowych oraz klasy 3, a w dalszej kolejności klasy 4. O przyznaniu dofinasowania decydująca będzie kolejność zgłoszeń najpierw kotłów bezklasowych i klasy 3a następnie kotłów klasy 4, aż do wyczerpania alokacji przeznaczonej na ten cel. Wysokość alokacji wynosi około: 4 400 000,00 zł.


Kto możne dostać dofinansowanie?

Każdy mieszkaniec, który spełni jednocześnie dwa warunki:

 • posiada i zlikwiduje kocioł węglowy klasy 3 i 4 według normy PN-EN 303- 5:2012 lub bezklasowy oraz zastąpi go jednym z poniższych niskoemisyjnych źródeł ciepła:
  • przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej
  • kotłem gazowym (jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gdy podłączenie do tej sieci nie jest uzasadnione ekonomicznie),
  • kotłem na biomasę (jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej i gazowej lub podłączenie do tych sieci nie jest uzasadnione ekonomicznie).

oraz

 • posiada budynek spełniający zasadę minimalnego standardu efektywności energetycznej (spełnia jeden z dwóch poniższych punktów):

1. w budynku wykonano po 15 grudnia 2002 r., przynajmniej jednego rodzaju niżej wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku, tj.:

 • docieplenie ścian zewnętrznych, lub
 • docieplenie stropów, lub
 • docieplenie podłóg na gruncie, lub
 • docieplenie fundamentów, lub
 • docieplenie stropodachów, lub
 • docieplenie dachów, lub
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków;

lub

2. dla budynku uzyskano pozwolenia na budowę po 15 grudnia 2002 r.

Maksymalna wysokość grantu

Lp. Wariant

wymiany węglowego

źródła ciepła

(bezklasowego lub 3 klasy)

Przyjęte nakłady jednostkowe [zł]

brutto

Źródła finansowania
Środki własne mieszkańca Grant 
% [zł]

brutto

% [zł]

brutto

1

Zakup i montaż węzła cieplnego, zasilanego z lokalnej sieci ciepłowniczej

12 000

20

2 400

80

9 600
2

Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego

12 000

20

2 400

80

9 600
3

Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego wraz z urządzeniem do ciepłej wody użytkowej

13 000

20

2 600

80

10 400 
4

Zakup i montaż automatycznego kotła na biomasę min.5 klasy plus ekoprojekt

15 000

40

6 000

60

9 000
5

Zakup i montaż automatycznego kotła na biomasę min.5 klasy plus ekoprojekt wraz z urządzeniem do ciepłej wody użytkowej

16 000

40

6 400

60

9 600

Jakie dokumenty należy złożyć:

1. wniosek o przyznanie grantu,

2. załączniki do wniosku o przyznanie grantu:

 • zbiór oświadczeń niezbędnych do oceny wniosku (załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie grantu),
 • oświadczenia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację inwestycji (załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie grantu) – jeśli dotyczy,
 • zdjęcie źródła ciepła i jego tabliczki znamionowej lub innego dokumentu potwierdzającego klasę źródła ciepła,
 • oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich współwłaścicieli budynku w sytuacji powołania pełnomocnika (załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie grantu) – jeśli dotyczy.

Link do wniosku (wraz załącznikami) w wersji online:

www.niskaemisja.pl/link/wniosektychy

Wzór będzie dostępny
od 31.08.2021 (od godziny 09.00) do 07.10.2021 (do godziny 17:30)

Link do wniosku (wraz za załącznikami) w wersji pdf do złożenia w wersji papierowej:

www.niskaemisja.pl/link/wniosekpdftychy

Wniosek o przyznanie grantu powinien spełniać następujące kryteria formalne:

 1. zawierać wszystkie czytelnie wypełnione pola,
 2. być podpisany przez potencjalnego Grantobiorcę lub osobę upoważnioną (Grantodawca dopuszcza podpisanie dokumentów podpisem osobistym, kwalifikowanym lub profilem zaufanym),
 3. zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Grantobiorca może złożyć jeden wniosek, dotyczący jednego jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Wniosek, który nie spełni kryterium formalnego nie będzie podlegał ocenie.

Jak złożyć wniosek:

 1. w wersji elektronicznej, za pomocą specjalnie udostępnionego wzoru wniosku. Data wpływu rejestrowana będzie w momencie przesłania wniosku online. Po złożeniu wniosku online Grantobiorca będzie dodatkowo poproszony do dostarczenia podpisanej papierowej wersji wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą platformy ePUAP (adresy wraz z instrukcją zostaną podane w mailu, który zostanie wysłany po złożeniu wniosku online),

lub

 1. w wersji papierowej, w Biurze Obsługi Klienta, w terminie wskazanym poniżej (w harmonogramie przyjmowania papierowej wersji wniosku). Data wpływu rejestrowana będzie w momencie złożenia wniosku w BOK.

Nie ma możliwości złożenia wniosku wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego (wysłania wniosku pocztą, bez wcześniejszej wysyłki on-line) z uwagi na to, że o zakwalifikowaniu się do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Po złożeniu wniosku nie będzie możliwości zmiany zakresu inwestycji. Zmiana zakresu po złożeniu wniosku lub w trakcie realizacji traktowana będzie jako rezygnacja z uczestnictwa w projekcie.

Harmonogram przyjmowania papierowych wersji wniosku:

Biuro Obsługi Klienta (BOK) – Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 (parter)

31.08.2021 r. (wtorek) w godzinach 09.00 – 12.00
02.09.2021 r. (czwartek) w godzinach 14.30 – 17.30
07.09.2021 r. (wtorek) w godzinach 09.00 – 12.00
09.09.2021 r. (czwartek) w godzinach 14.30 – 17.30
14.09.2021 r. (wtorek) w godzinach 09.00 – 12.00
16.09.2021 r. (czwartek) w godzinach 14.30 – 17.30
21.09.2021 r. (wtorek) w godzinach 09.00 – 12.00
23.09.2021 r. (czwartek) w godzinach 14.30 – 17.30
28.09.2021 r. (wtorek) w godzinach 09.00 – 12.00
30.09.2021 r. (czwartek) w godzinach 14.30 – 17.30
05.10.2021 r. (wtorek) w godzinach 09.00 – 12.00
07.10.2021 r. (czwartek) w godzinach 14.30 – 17.30

Sposób potwierdzenia złożenia wniosku:

– wnioski papierowe należy złożyć w BOK w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: Nabór „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach – etap II”. Wniosek powinien zawierać również wszystkie wymagane załączniki.

– wnioski elektroniczne złożone w trybie online powinny dodatkowo zostać potwierdzone złożeniem wersji papierowej za pomocą operatora pocztowego. Po złożeniu wniosku w wersji elektronicznej każdy mieszkaniec otrzyma powiadomienie na podany adres e-mail, ze wskazaniem adresu do wysyłki wersji papierowej wniosku. W powiadomieniu będzie znajdowała się lista załączników, które należy dołączyć do papierowej wersji wniosku.

Na wysłanie dokumentów mieszkaniec ma 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, liczy się data nadania (stempla pocztowego). Dokumenty należy przesłać w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: Nabór „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach – etap II”– numer wniosku (adres do wysyłki otrzymają Państwo po złożeniu wniosku online).

Wymagany okres realizacji wszystkich zadań:

Realizacja projektu planowana jest w okresie od września 2021 r. do czerwca 2023 r., z zastrzeżeniem że złożenie wniosku, nie gwarantuje otrzymania dofinansowania, tym samym Grantobiorca na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko podejmuje się realizacji inwestycji przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu.

Umowy o powierzenie grantu będą zawierane po otrzymaniu przez miasto dofinansowania ze środków zewnętrznych, tj. po rozstrzygnięciu konkursu, które planowane jest na maj 2022.

Z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV-2, Urząd Miasta zwraca się z prośbą, aby wnioski składne były za pomocą formularza internetowego. Wnioski w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta prosimy składać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Wszelkie pytania można kierować telefonicznie 721 747 447 oraz 785 702 804 lub mailowo na adres: tychy@niskaemisja.pl.

Lista najczęściej pojawiających się pytań znajdzie się na stronie internetowej Niska Emisja Tychy.

Przykład poprawnie wypełnionego wniosku został zamieszczony na stronie Niska Emisja Tychy.

—————–

Załączniki


Źródło : https://umtychy.pl/